Veertig seconden lijden

De uitkomst van het convenant onverdoofd slachten dat vorige week op initiatief van staatssecretaris Bleker tot stand is gekomen, is vanuit het standpunt van dierenwelzijnsorganisaties onacceptabel. De Nederlandse wet stelt dat dieren – als zij worden geslacht – elk vermijdbaar lijden moet worden bespaard Dit strookt niet met het voorstel dat nu op tafel ligt, dieren veertig seconden zouden mogen lijden, alvorens ingegrepen moet worden.

Die veertig seconden zijn niet gebaseerd op enig aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het debat in de Tweede Kamer werden twijfels uitgesproken over de validiteit van breed gedragen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat ondubbelzinnig uitspreekt dat bij onverdoofd slachten sprake is van ernstig en onnodig lijden. De beoordeling of er sprake is van ernstig en onnodig lijden komt in het voorliggende convenant echter in handen van een direct betrokkene, die geen adequate technische hulpmiddelen tot zijn beschikking heeft om vast te stellen of er sprake is van bewustzijn en hersenactiviteit.

De Eerste Kamer is nu aan zet. WSPA heeft de leden van de Eerste Kamer uitdrukkelijk verzocht het convenant en het voorliggende wetsvoorstel te heroverwegen. Ook gezien het feit dat het convenant in grote lijnen overeenkomt met het door de Tweede Kamer met overgrote meerderheid verworpen amendement Ormel en de richtlijnen voor rituele slacht zoals die in 2011 golden en in brede kring onvoldoende en onacceptabel zijn bevonden.

Reacties zijn gesloten.