Voorstel onverdoofd slachten voor dierenorganisaties onacceptabel

Dieren zouden 40 seconden pijn mogen lijden alvorens ze worden geslacht.

De uitkomst van het Convenant onverdoofd slachten dat vorige week op initiatief van staatssecretaris Henk Bleker (CDA) tot stand is gekomen, is vanuit het standpunt van dierenwelzijnsorganisaties onacceptabel.

De Nederlandse wet stelt dat dieren — als zij worden geslacht — elk vermijdbaar lijden moeten worden bespaard. Dit strookt niet met het voorstel dat op tafel ligt: dieren zouden 40 seconden mogen lijden alvorens ingegrepen wordt ingegrepen.

Geen wetenschappelijke basis

Die 40 seconden zijn niet gebaseerd op enig wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer werden twijfels uitgesproken over de validiteit van breed gedragen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat ondubbelzinnig uitspreekt dat bij onverdoofd slachten sprake is van ernstig en onnodig dierenleed. De beoordeling of er sprake is van ernstig en onnodig lijden komt in het voorliggende convenant echter in handen van een direct betrokkene, die geen technische hulpmiddelen tot zijn beschikking heeft om vast te stellen of er sprake is van bewustzijn en hersenactiviteit.

Eerste Kamer aan zet

World Society for the Protection of Animals (WSPA) verzoekt de leden van de Eerste Kamer om het convenant en het voorliggende wetsvoorstel te heroverwegen.

Temeer omdat het convenant in grote lijnen overeenkomt met het door de Tweede Kamer bij grote meerderheid verworpen amendement-Ormel en de richtlijnen voor rituele slacht zoals die in 2011 golden en in brede kring onvoldoende en onacceptabel zijn bevonden.