Rol EU verdeelt diervriendelijke partijen

Het Dierendebat over de Europese verkiezingen verheldert de verschillen tussen progressieve partijen.

Gerben-Jan Gerbrandy Anja Hazenkamp

De Europese Unie verdeelt de diervriendelijke partijen, zo bleek tijdens het Dierenverkiezingsdebat dat dit weekend in Den Haag werd gehouden. D66, GroenLinks en PvdA zien voornamelijk een positieve rol voor de EU. De Partij voor de Dieren en SP menen juist dat de EU een negatieve impact op dierenwelzijn heeft.

EU: zegen of vloek?

D66 en GroenLinks legden tijdens het debat de nadruk op het belang van de EU, wijzend op de relatief verlichte dierenwelzijnsstandaarden die in Europa gelden. Ook de relatief progressieve Europese natuurbescherming komt tal van dieren ten goede, zo benadrukte Gerben-Jan Gerbrandy van D66.

Bas Eickhout van GroenLinks voegde daaraan toe dat de keuze voor een gemeenschappelijke interne markt betekent dat je in Brussel moet zijn om dierenwelzijnsnormen te verbeteren. Volgens Eickhout is dat dé manier om het welzijn van veel meer dieren te verbeteren, ook buiten de paar progressieve landen die daar nu al aandacht aan besteden.

Partij voor de Dieren en SP brachten daar tegenin dat de EU minimumnormen voor dierenwelzijn de laagste gemene deler vormen, en dat de EU juist een blokkade vormt voor landen om hogere dierenwelzijnsnormen in te voeren.

Anja Hazenkamp van de PvdD wees erop dat diervriendelijke maatregelen, zoals het verbod op de legbatterij, tot stand kwamen toen de EU nog een stuk kleiner was. Met de uitbreiding van Oost-Europese landen is het volgens haar onmogelijk geworden tot progressieve normen te komen.

Stierenvechten

De rol van de EU openbaarde nog meer scheidslijnen. Zo is de PvdA voorstander van een Europees verbod op stierenvechten en dus ook van het wijzigen van het Verdrag van Lissabon, wat daarvoor nodig is. De Partij voor de Dieren deelt dit standpunt.

D66 is niet voor een verdragswijziging en vindt — hoe barbaars stierenvechten ook mag zijn — dat dit iets is dat Spanje zelf moet regelen. Daarmee schaart D66 zich juist aan de zijde van de SP.

Vrijhandel

Over het vrijhandelsakkoord dat de EU en de Verenigde Staten willen sluiten, staan D66 en GroenLinks tegenover elkaar.

GroenLinks wil eerst de Europese interne markt op orde brengen voordat die aan de Amerikaanse wordt gekoppeld. Anders betekent het verdrag een grote bedreiging voor de bescherming van dieren, klimaat en natuur. D66 is groot voorstander van een vrijhandelsverdrag en is optimistisch over de kansen dat Europese normen daarmee niet in het gedrang komen.

Dierenkieswijzer

Het Dierenverkiezingsdebat werd georganiseerd door de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland. Dit platform bestaat uit 19 dierenbeschermingsorganisaties met een gezamenlijke achterban van een half miljoen donateurs en leden.

Het debat werd geleid door Frénk van der Linden. Deel namen D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP. Ook het CDA zou meedoen, maar trok zich op het laatste moment terug. ChristenUnie, PVV, SGP en VVD hadden eerder aangegeven niet mee te doen.

De standpunten van de politieke partijen zijn te vinden op dierenkieswijzer.nl.

Impressie van het Dierendebat 2014