Het regeerakkoord (2012) over dierenwelzijn

Wat stond er in het laatste regeerakkoord over dierenwelzijn?

“Dierenwelzijn is belangrijk en leeft breed onder de bevolking. De afgelopen jaren is veel
verbeterd en die lijn trekken we door.

 • De komende jaren wordt dierenwelzijn verder verankerd in de intensieve veehouderij. Uitgangspunt is het advies van de commissie Van Doorn.
 • We ondersteunen samenwerking van organisaties binnen de voedselketen op het
  terrein van dierenbescherming, consumentenbelangen, landbouw en
  levensmiddelenhandel.
 • We toetsen planologische regels voor de bouw van zeer grote stallen en regels voor
  het gebruik van antibiotica voor dieren op volksgezondheidsaspecten en scherpen ze zo nodig aan.
 • De reguliere politie pakt verwaarlozing en mishandeling van dieren hard aan. Zware
  straffen en verboden om dieren te houden ondersteunen dit beleid.
 • Er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.”

Bron: Regeerakkoord ‘bruggen slaan’ (2012)