Regeerakkoord VVD en PvdA: Aanknopingspunten voor dierenwelzijn

Het nieuwe kabinet verbiedt het gebruik van wilde dieren in circussen, maar schaft de Dierenpolitie af.

De Dierencoalitie hoopt dat met het regeerakkoord dat VVD en PvdA maandag presenteerden er een gunstiger klimaat ontstaat voor dierenwelzijnsbeleid.

Het aangekondigde verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen lijkt erop te duiden dat de nieuwe regering de intrinsieke waarde van dieren serieus neemt. Bovendien biedt het regeerakkoord aanknopingspunten om belangrijke stappen te zetten om het welzijn van dieren in de vee-industrie te verbeteren.

Om die stappen te zetten, is wel daadkracht nodig. De Dierencoalitie roept de regeringspartijen op om die te tonen.

Zorgelijk is dat het regeerakkoord het einde lijkt te markeren van de Dierenpolitie.

Nieuwe wind

Met het regeerakkoord waait er in ieder geval op papier een nieuwe wind. Waar het vorige regeerakkoord van VVD en CDA slechts opmerkte dat ‘het dierenwelzijn wordt bevorderd,’ verklaart het regeerakkoord van VVD en PvdA dat dierenwelzijn belangrijk is en breed onder de bevolking leeft. De Dierencoalitie hoopt dat het nieuwe kabinet hiernaar zal handelen.

Meest concreet spreekt het belang dat de regeringspartijen aan dierenwelzijn hechten uit het besluit om het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden. De Dierencoalitie is hier zeer verheugd over.

In 2009 bleek uit het onderzoek Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland van de Animal Sciences Group van Universiteit Wageningen dat er aan het welzijn van dieren in circussen veel schort. Bovendien werd geconcludeerd dat het houden van niet-gedomesticeerde dieren in circussen in strijd is met hun intrinsieke waarde. De nieuwe regering trekt hier de enige juiste conclusie uit: een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Nederland voegt zich hiermee bij een groeiende groep landen. In Europa hebben onder meer Finland en Oostenrijk wilde dieren al uit circussen verbannen, buiten Europa onder andere Bolivia, Costa Rica, Israël en Hong Kong.

Veehouderij

Ook het voornemen dierenwelzijn beter te verankeren in de intensieve veehouderij klinkt positief. Maar het zal van de uitvoering afhangen of op dit vlak echt stappen worden gezet.

Het regeerakkoord noemt het rapport van de commissie-Van Doorn als uitgangspunt, maar dit rapport kreeg juist kritiek vanwege het lage ambitieniveau en het gebrek aan concrete voorstellen. De intensieve veehouderij moet niet worden beschouwd als voortdurend gegeven, zoals de commissie-Van Doorn deed; beleid moet gericht zijn op de transitie naar een duurzame en diervriendelijke voedselproductie en -consumptie.

Zorgelijk

De Dierencoalitie is blij dat de ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd — en de bezuiniging van het vorige kabinet op natuur deels wordt teruggedraaid. Dat de oorspronkelijke tijdlijn wordt losgelaten is een minpunt, evenals het feit dat er nog steeds op natuur wordt bezuinigd ten opzichte van de periode vóór Rutte I.

Zorgelijk is tenslotte dat de Dierenpolitie verdwijnt. Wel stelt het regeerakkoord:

De reguliere politie pakt verwaarlozing en mishandeling van dieren hard aan. Zware straffen en verboden om dieren te houden ondersteunen dit beleid.

De reden om met een speciale Dierenpolitie te komen was juist dat de reguliere politie verwaarlozing en mishandeling van dieren niet effectief wist aan te pakken. De Dierenpolitie bracht op dit punt verbetering. De Dierencoalitie is bang dat deze kentering teniet zal worden gedaan. We zullen ons daarom blijven inspannen om aandacht te vragen voor deze en voornoemde tekortkomingen als het gaat om verbetering van dierenwelzijn.