Dieren in verkiezingsprogramma’s: PvdA

Op 24 oktober 2016 presenteerde de Partij van de Arbeid haar concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Uit het hoofdstuk ‘Landbouw, voedsel en dierenwelzijn’ komen de volgende fragmenten met betrekking tot dierenwelzijn:

  • “Wij willen de omvang van de Nederlandse veestapel controleren met dierrechten, met als normen dat de volksgezondheid moet zijn gegarandeerd, geen overlast ontstaat, en dat duurzaamheid en dierenwelzijn worden gediend. Er komt een einde aan de bouw van megastallen. We geven provincies de bevoegdheid om regionaal extra eisen te stellen aan de veehouderij in het kader van de volksgezondheid en het milieu. We pleiten voor verder onderzoek naar de gevolgen van de Q-koortsepidemie en stellen samen met de sector een schadefonds in voor alle getroffenen.” (..)

  • “We streven naar een hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid per 2020 met hogere kwaliteitsnormen. Directe inkomenssteun voor boeren vervangen we door subsidies die gekoppeld zijn aan het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, natuurbehoud, gezondheid en dierenwelzijn. Ook kan een deel van het landbouwbudget worden ingezet voor innovatie om onze voedselvoorziening toekomstbestendig te maken. Zo werken we toe naar een landbouw die past bij de opgaven voor de 21ste eeuw.

  • Nederland moet zonder dralen strikt de Europese visserijwetgeving implementeren. Vangstrechten worden voortaan verdeeld op grond van transparante, sociale en ecologische criteria die duurzame visserij belonen en stimuleren. Zo belonen we de innovatieve vissers. Overbevissing in onze binnenwateren willen we tegengaan.

  • Verbetering van dierenwelzijn is in het belang van dieren, maar ook een maatschappelijk en economisch belang. Boeren moeten kunnen aantonen dat hun dieren een goed leven hebben gehad. Wij willen regelgeving aanpassen zodat boeren verplicht worden het dierenwelzijn te monitoren en te verbeteren met moderne middelen. We stellen strengere eisen aan de brandveiligheid van bestaande stallen. Er komt een verbod op veetransporten van levende dieren die langer dan 8 uur duren.

  • Stroperij is niet alleen internationaal, maar ook in Nederland een probleem. We willen een harde aanpak van de stroperij, met hoge boetes en een goede pakkans door voldoende groene buitengewone opsporingsambtenaren.

  • Er worden steeds meer innovatieve alternatieven ontwikkelt voor dierproeven. Wij staan achter de ambitie om Nederland in 2025 wereldleider in proefdiervrije innovatie te maken. Daartoe wordt een actieplan opgesteld.

  • We willen wettelijk vastleggen welke diersoorten als huisdier gehouden mogen worden. Die zogenaamde positieflijst bestaat al voor zoogdieren, maar voor ander categorie├źn zoals vogels, vissen en reptielen gaan we dit ook vastleggen.”

Bron: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verbonden-samenleving/