SP

De Socialistische Partij (SP) is sinds 1994 vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In de verkiezingen van 2023 won de SP vijf zetels.

Diervriendelijk stemgedrag
Stemgedrag bij diervriendelijke moties sinds het begin van kabinet-Rutte IV (Dier&Recht)

Hoe diervriendelijk stemt de SP?

Sinds 2012 onderzoekt Dier&Recht hoe partijen in de Tweede Kamer stemmen over dierenwelzijn. De SP is één van de meest diervriendelijkste partijen. Over de hele periode laat het alleen de Partij voor de Dieren en GroenLinks voor zich.

Verkiezingsprogramma’s

SP verkiezingsprogramma 2023

2023

Om het klimaatprobleem terug te dringen, moeten we volgens de SP het kapitalisme terugdringen. De partij wil milieuvervuiling hard aanpakken en dierenwelzijn overal in Nederland garanderen. Weidegang wordt verplicht in de veehouderij en boeren krijgen steun om over te stappen op biologisch.

Voorstellen
 • Natuurnetwerk Nederland opschalen naar de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur.
 • Voor elke Nederlander een boom planten.
 • Provincies mogen gedwongen onteigening van boeren weigeren als ze op hun eigen manier de stikstofuitstoot beperken.
 • Boeren krijgen een eerlijke beloning en komen uit de wurggreep van de agro-industrie en banken.
 • Stoppen met schaalvergroting en grootschalige bio-industrie, die is gericht op export. De rekening neerleggen bij de financiers die aan schaalvergroting hebben verdiend.
 • Verplichte weidegang.
 • Steun voor boeren die diervriendelijk en duurzaam produceren.
 • Overstap van intensieve landbouw naar biologische landbouw stimuleren.
 • Voedselbanken moeten overbodig worden.
 • Voedselproductie zo veel mogelijk te richten op ons eigen land en de buurlanden. 
 • Oneerlijke internationale handel aan banden leggen.
SP Europees verkiezingsprogramma 2024

2024

De SP onderschrijft het Europese doel om klimaatneutraal te worden, maar het beleid moet rechtvaardiger: de Green Deal dient de belangen van de allerrijksten. ‘Door bedrijven te dwingen schoon en duurzaam te produceren pakken we milieuvervuiling direct en bij de bron aan.’ Er moet een einde komen aan (EU-steun voor) grootschalige en intensieve landbouw. ‘Behoud van natuur en biodiversiteit krijgt prioriteit. ‘Bij het houden van dieren gaat de gezondheid van mensen en dieren altijd boven commerciële belangen.’

Voorstellen
 • Onmiddellijk stoppen met het kappen van (oer)bossen om ze te verbranden in biomassacentrales.
 • Natura 2000-gebieden versterken, zoveel mogelijk met elkaar verbinden en eventueel uitbreiden.
 • Een bomenplan om de mondiale hoeveelheid bomen sterk te laten toenemen.
 • Gemeenschappelijk visserijbeleid is nodig om te voorkomen dat Europese zeeën nog verder worden leeggevist.
 • Bedreigde vissoorten moeten de kans krijgen om zich te herstellen.
 • Geen nieuwe visserijverdragen met derde landen.
 • Wereldwijd verbod op walvis­jacht en geen doorvoer van walvisvlees in Europese havens.
 • Duurzame, regionale landbouw waarbij boeren zo veel mogelijk ons eigen voedsel produceren tegen een eerlijke prijs. Boeren uit de wurggreep van de agro­industrie en banken halen.
 • EU-landbouwsubsidies op termijn volledig afbouwen, waarbij lidstaten de mogelijkheid hebben om zelf nationale groene subsidies in te zetten.
 • Aanscherping, uitbreiding en ook strengere handhaving van Europese regelgeving ten aanzien van dierenwelzijn.
 • Forse inkrimping van de veestapel, zeker in Nederland.
 • Dieren krijgen meer ruimte in de stal, een vrije uitloop en worden te allen tijde met respect behandeld. Dieren die gehouden worden, moeten meer hun natuurlijke gedrag kunnen tonen: koeien moeten kunnen grazen in de wei en varkens moeten kunnen wroeten in de modder.
 • Verbod op het fokken van dieren gericht op een extreem snelle groei voor een snelle, winstgevende consumptie van het dier.
 • Megastallen en andere vormen van intensieve, grootschalige veehouderij moeten op termijn verdwijnen.
 • Preventief inenten veel vaker toegestaan dan nu.
 • Maximum transportduur van levend vee van 4 uur.
 • Gebruik van antibiotica, landbouwgif en kunstmest sterk terugdringen.
 • Bijen­- en andere insectensterfte tegengegaan door gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verbieden. 
 • Strengere regels voor de handel in en het transport van mest.
 • Alleen producten die gemaakt worden met respect voor mens, natuur en milieu.
 • Zo pijnloos mogelijke slacht.
 • Volledige etikettering van bewerkt voedsel.
 • De productie en verkoop van streekproducten niet laten belemmeren door overbodige bureaucratie.
 • Geen subsidies die consumptie van specifieke producten stimuleren.
 • Herziening van het Europese handelsbeleid, dat niet langer gericht moet zijn op het verslepen van zo veel mogelijk producten over heel de wereld tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Europese wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om bedrijven te verplichten negatieve gevolgen op mensenrechten en milieu te voorkomen.
 • Producten van buiten de EU dienen te voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als die van binnen de EU.
 • Handelsverdragen gebruiken om de bescherming van mens, dier en het milieu te verbeteren.
 • Nieuwe handelsverdragen goed laten keuren door nationale parlementen en referenda.
 • Verbod op het verminken van dieren om commerciële of esthetische redenen.
 • Ontwikkeling van alternatieve testmethodes om dierproeven overbodig te maken.