Nieuw Sociaal Contract

Nieuw Sociaal Contract (NSC) werd in 2023 opgericht door oud-CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De partij won 20 zetels in de Tweede Kamer.

Diervriendelijk stemgedrag
Stemgedrag bij diervriendelijke moties sinds het begin van kabinet-Rutte IV (Dier&Recht)

Hoe diervriendelijk stemt NSC?

Sinds 2012 onderzoekt Dier&Recht hoe partijen in de Tweede Kamer stemmen over dierenwelzijn. Pieter Omtzigt viel als eenmansfractie in de middenmoot: hij stemde vóór beschutting voor dieren in de wei en voor een importverbod van jonge kalfjes, maar tegen het handhaven van het verbod op medisch onnodige ingrepen bij dieren.

Verkiezingsprogramma

NSC verkiezingsprogramma 2023

2023

De nieuwe partij van Pieter Omtzigt wil strengere dierenwelzijnsregels in heel Europa. In Nederland staat voedselzekerheid voorop. Dat vraagt om ‘voldoende ruimte om gewassen te telen en dieren te houden.’ Na jaren van mechanisering en schaalvergroting, zijn de ‘grenzen van de groei’ bereikt en moet er ‘nieuw en helder toekomstperspectief’ komen voor boeren en tuinders. Op zee streeft NSC naar een ‘goede balans’ tussen visserij en natuur.

Voorstellen
 • Inzet op robuuste natuurgebieden en het in stand houden van bedreigde dieren en planten.
 • Behoud en herstel van biodiversiteit op land en zee.
 • Redden van ‘snipper’natuur afwegen tegen andere maatschappelijke opgaven.
 • Uitstoot van stikstof significant terugdringen in 2035.
 • Boeren meer ruimte geven om te bepalen hoe zij emissienormen halen.
 • Wolven verjagen en populaties actief beheren waar ze een bedreiging vormen voor mens en dier.
 • Vermindering van bijvangst, handhaving quota voor commerciële soorten en invoering quota voor nieuwe commerciële soorten, zoals de sepia.
 • Vissen met puls weer mogelijk maken in Europa.
 • ‘Agrarische hoofdstructuur’ (beschermde landbouwgrond) aanwijzen voor akkerbouw en veeteelt.
 • Langjarige afspraken maken over agrarisch natuurbeheer en ‘groene en blauwe diensten’.
 • Afzien van gedetailleerde voorschriften over de bedrijfsvoering, zoals ten aanzien van het voerbeleid en de oogstperiode.
 • Hoeveelheid vee afstemmen op de milieugebruiksruimte en beschikbare grond in Nederland.
 • Grondgebonden melkveehouderij die op regionaal niveau zo veel mogelijk circulair is.
 • Minder ruimte voor intensieve geiten-, kalver-, kippen- en varkenshouderij.
 • In het opkoopbeleid de focus verleggen naar de intensieve veehouderij in concentratiegebieden.
 • Geen vergunningen voor nieuwe megastallen.
 • Ketenafspraken bevorderen om de consumptie van biologische en streekproducten te verhogen. De overheid kiest voor duurzaam en regionaal geproduceerd voedsel in eigen restaurants en catering.
 • EU-regelgeving aanscherpen met betrekking tot dierenwelzijn, veilige stalinrichting, vermindering van antibioticagebruik, voorkomen van dierziekten en transport van dieren.
 • Rol van private equity en buitenlandse ketens terugdringen bij dierenartsen.
NSC Europees verkiezingsprogramma 2024

2024

NSC streeft naar een Europees landbouwbeleid dat onze Nederlandse sector versterkt en verduurzaamt, met oog voor leefbaarheid op het platteland en het verdienvermogen van de boer. De partij wil scherpere normen voor dierenwelzijn, ‘zodat in de gehele EU een diervriendelijkere en duurzamere veehouderij ontstaat.’ Voor andere vormen van dierenleed vertrouwt de partij liever op lokale bestuurders die bekend zijn met ‘tradities’.

Voorstellen
 • Herziening van Natura 2000, die heeft geleid tot de onverteerbare stikstofdiscussie in Nederland.
 • Mogelijkheid om Natura 2000-gebieden af te schaffen en ‘snippernatuur’ te verminderen.
 • Geen steun voor de normen, het tijdpad en het toezicht op handhaving van de EU-Natuurherstelwet.
 • Stoppen met het kappen van bossen voor biomassa.
 • Innovatie in de visserij, waaronder de pulsvisserij, die zowel ecologisch als voor het dierenwelzijn een verbetering is.
 • EU-brede aanscherping van eisen met betrekking tot dierenwelzijn, veilige stalinrichting, voorkomen van dierziekten en transport van dieren.
 • Meer natuurlijke gewasbescherming en minder gebruik van antibiotica.
 • Renure met spoed toestaan als kunstmestvervanger. Regels voor het uitrijden van mest mogen geen belemmering zijn voor de totstandkoming van kringlooplandbouw.
 • Stop op ‘kalenderlandbouw’.
 • Grondgebonden landbouwsubsidie maximeren op aantal hectares, zodat de kleinere boeren meer profiteren en niet de grootgrondbezitters.
 • Geen beprijzing van natuurlijke uitstootprocessen in de landbouw in het Europese Emissiehandelssysteem.
 • Geen Europees verbod op ritueel slachten.
 • Heffingen aan de EU-buitengrens op import uit derde landen waar de kosten voor emissies en het besef van dierenwelzijn lager zijn.
 • Opgelegde eisen van de EU toetsen aan o.a. voedselzekerheid.
 • Geen EU-subsidies naar dierenactivisten om rechtszaken tegen democratische besluiten van overheden mee te financieren.
 • Dierenleed voorkomen, maar beoordeling aan lokale gezag dat bekend is met tradities en de omgang met dieren. Een cultureel feest zoals Kallemooi op Schiermonnikoog met een haan die kort in de mast hangt, mag dan ook niet worden belemmerd als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen.