BoerBurgerBeweging

De BoerBurgerBeweging (BBB) werd in 2019 opgericht en kwam in 2021 met één zetel in de Tweede Kamer. De partij won twee jaar later de Provinciale Statenverkiezingen, en werd daarmee de grootste fractie in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 won de BBB zeven zetels.

Diervriendelijk stemgedrag
Stemgedrag bij diervriendelijke moties sinds het begin van kabinet-Rutte IV (Dier&Recht)

Hoe diervriendelijk stemt de BBB?

Sinds 2012 onderzoekt Dier&Recht hoe partijen in de Tweede Kamer stemmen over dierenwelzijn. Caroline van der Plas stemde als eenmansfractie in de periode-Rutte IV even dieronvriendelijk als de VVD.

Verkiezingsprogramma

BBB verkiezingsprogramma 2023

2023

De BBB vindt dat Nederland ‘een verantwoordelijkheid tot over onze grenzen’ heeft om voedsel te produceren. Daarbij accepteert de partij dat het houden van dieren, ‘zowel als hobby, zoals bijvoorbeeld bij kinderboerderijen en hertenkampen, maar ook in de landbouw, gevolgen heeft voor hun vrijheid en natuurlijk gedrag.’ Het amendement-Vestering op de Wet dieren moet worden teruggedraaid: ‘dit belemmert het bestaansrecht voor iedere ondernemer die een dier houdt en beperkt de vrijheid van het individu.’

Voorstellen
 • Stikstofwet van tafel.
 • Kleine Natura 2000-gebieden schrappen.
 • Sociaaleconomische impact van de Europese Natuurherstelwet analyseren voor de wet in werking treedt.
 • Reële vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer.
 • Jagers, landbouwers, vissers, ecologische organisaties en terreinbeheerders een nieuwe ambitie voor Nederlandse biodiversiteit laten formuleren.
 • Biodiversiteit versterken door flora en fauna te beheren in de juiste aantallen.
 • Jacht op ganzen uitbreiden ten behoeve van voedselbanken en daklozenopvang. De bever, das, wolf en zwarte rat in aantallen beheren.
 • Streven naar een nulstand voor soorten die niet in Nederland thuishoren: de beverrat, Japanse duizendknoop, nijlgans, rode rivierkreeft en wasbeer.
 • Nederlandse wateren zo veel mogelijk open houden voor de visserij.
 • Verbod op pulsvisserij terugdraaien.
 • Geen verbod op bodemberoerende visserij
 • Afschaffing van de aanlandplicht.
 • Geen nieuwe windturbineparken op de Noordzee.
 • Visserij mogelijk maken in bestaande windparken, zoals op krab en kreeft of door mosselpercelen te creëren.
 • Geen cameratoezicht op vissersschepen.
 • Vergunningen en verboden voor sportvisserij afschaffen.
 • Beschermde status voor teelt- en visgronden.
 • Sturen op emissies in plaats van gemodelleerde deposities en op bodemkwaliteit in plaats van een oogstkalender.
 • Innovatie om uitstoot terug te dringen
 • Afschaffing van de Regeling ammoniak en veehouderij.
 • Verlaging van de kosten voor korte ketens en verhoging van de kosten voor voedsel van ver weg.
 • Horeca en retail verantwoording laten afleggen over hun verduurzamingsbeleid.
 • 0 procent btw op groente en fruit.
 • Scholen stimuleren om gezond, lokaal voedsel aan te bieden.
 • Minimumstandaarden voor dierenwelzijn in de EU gelijktrekken.
 • Europees systeem om duurzame producten eerlijk te kunnen vergelijken.
 • Europese erkenning voor kunstmestvervangers uit dierlijke mest.
 • Import aan dezelfde standaarden voor dierenwelzijn en voedselveiligheid houden als in Nederland gelden: niet importeren wat we niet mogen produceren.
BBB Europees verkiezingsprogramma 2024

2024

De BBB zet voedselproductie voorop in plaats van ‘groene sprookjes’. Door een jarenlange stapeling van regelge­ving, die is gegrond op ongefundeerde aannames en polarisatie over landbouw, visserij en natuur, staat die volgens de partij namelijk onder druk. De BBB wil hoge dierenwelzijnsnormen – als de rest van Europa akkoord gaat. Zo niet, dan moeten de normen in Nederland omlaag. BBB staat ‘pal’ voor de rol van jagers en sportvissers in het fauna- en agrarisch natuurbeheer van de EU.

Voorstellen
 • ‘Maximale ruimte’ voor lidstaten bij de uitvoering van Europees natuurbeleid, inclusief een opt-out.
 • Herevaluatie van Natura 2000 en aanpassing van de Kaderrichtlijn Water. Meer rekening houden met ‘sociaal-economische vereisten’.
 • Populaties wilde dieren reduceren of weren om landbouwdieren te beschermen tegen ziektes.
 • Beheer van beschermde soorten die ‘maatschappelijke problemen’ veroorzaken, zoals de wolf, verschillende soorten ganzen, de goudjakhals en de bever.
 • ‘Wolfvrije gebieden’ in dichtbevolkte cultuurlandschappen waar weidegang en graasdieren dominant zijn.
 • Goede balans vinden tussen economische belangen, milieu en natuurbehoud op zee.
 • Herziening van de aanlandplicht.
 • Terugdraaien van het pulsverbod.
 • Geen verbod op bodemberoerende visserij.
 • Geen verdeling van visrechten op basis van duurzaamheid.
 • Geen nieuwe windparken op zee.
 • Europese dierenwelzijnsstandaarden naar het Nederlandse niveau optrekken. Als dat niet lukt, in Nederland de Europese regels volgen.
 • Dierenwelzijn afwegen tegen andere belangen, zoals milieu en consumentenprijzen.
 • Bescherming van hoogproductieve landbouwgronden (‘Food 2050’), waar milieuregels niet of minder van toepassing zijn.
 • In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid inzetten op het maximaal benutten van alle beschikbare strategische landbouwgronden.
 • Meer ruimte in regelgeving voor boeren om milieunormen op hun eigen manier te halen.
 • Evenwichtsbemesting in plaats van één Europese norm voor het gebruik van dierlijke mest.
 • Marktconforme beloning voor ecosysteemdiensten.
 • Europees noodplan voor agrarische bedrijfsopvolging en jonge boeren.
 • Versnelde toelating van ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen.
 • Erkenning van Renure als kunstmestvervanger.
 • Toelating van nieuwe veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas.
 • Geen wettelijke verplichting van biologisch landgebruik.
 • Versoepeling en versnelling van de registratie van (natuurlijke) alternatieven voor antibiotica.
 • Nog steviger aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.
 • Vergroting van de marktmacht van primaire producenten.
 • Eenduidige Europese normen voor duurzaamheidslabels.
 • Gelijk speelveld tussen Europese en importgoederen.
 • ‘Made in Europe’-label op Europese landbouwproducten.
 • Importbeperkingen voor gevaccineerde dieren tegengaan.