Partijen

Toelichtingen op de stellingen, verstrekt door de partijen zelf.

 

CDA D66 GroenLinks PvdA PvdD
PVV SGP/CU SP VVD

Toelichting stellingen Partij voor de Dieren

Stelling 1:

Dieren in de vee-industrie mogen naar landen buiten de EU worden getransporteerd, ondanks dat de bescherming van dieren tijdens transport en slacht in die landen anders is geregeld dan in de EU

Toelichting

ONEENS

Stelling 2:

Wilde dieren mogen in Europa niet meer worden gehouden en gebruikt in het circus.

Toelichting

EENS

Stelling 3:  

Er moet een algemene dierenwelzijnswet komen om alle dieren in de EU te beschermen (huisdieren, wilde dieren, proefdieren en dieren in de vee-industrie)

Toelichting

EENS

Stelling 4:

Landen mogen zelf bepalen of zij het houden en fokken van kippen op extreme groei, zoals de plofkip, toestaan.

Toelichting

ONEENS

Stelling 5:

Er komt een einde aan de plezier- en trofeejacht. Ook de handel in producten uit deze jachtvormen, zoals ivoor, wordt in Europa verboden.

Toelichting

EENS

Stelling 6:

Het sluiten van handelsverdragen moet altijd te leiden tot betere mensenrechten, meer dierenwelzijn en meer natuurbescherming (inclusief de bescherming van zee(zoog)dieren)

Toelichting

EENS

Stelling 7:

Zeezoogdieren, zoals orka’s en dolfijnen, mogen in gevangenschap gehouden worden ter vermaak van mensen.

Toelichting

ONEENS

Stelling 8:

Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij

Toelichting

EENS

Stelling 9: 

Europese subsidies mogen gebruikt worden voor het fokken van jonge stieren voor stierenvechten.

Toelichting

ONEENS

Stelling 10:

De Europese Commissie moet zich inzetten voor de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, zowel in Europa als wereldwijd.

Toelichting 

EENS

Stelling 11:

Het ernstig lijden van dieren tijdens de slacht is niet toegestaan. Daarom komt er een verbod op de waterbadmethode bij pluimvee, CO2-bedwelming bij varkens en het onverdoofd slachten van vissen en andere dieren.

Toelichting

EENS

>> Terug naar het overzicht van de partijen.

 

 

Toelichting stellingen Partij voor de Vrijheid (PVV)

Stelling 1:  

Dieren in de vee-industrie mogen naar landen buiten de EU worden getransporteerd, ondanks dat de bescherming van dieren tijdens transport en slacht in die landen anders is geregeld dan in de EU

Toelichting

EENS

Stelling 2:

Wilde dieren mogen in Europa niet meer worden gehouden en gebruikt in het circus.

Toelichting

ONEENS

Stelling 3:

Er moet een algemene dierenwelzijnswet komen om alle dieren in de EU te beschermen (huisdieren, wilde dieren, proefdieren en dieren in de vee-industrie)

Toelichting

ONTHOUDEN VAN STEMMING

Stelling 4:

Landen mogen zelf bepalen of zij het houden en fokken van kippen op extreme groei, zoals de plofkip, toestaan.

Toelichting

EENS

Stelling 5:

Er komt een einde aan de plezier- en trofeejacht. Ook de handel in producten uit deze jachtvormen, zoals ivoor, wordt in Europa verboden.

Toelichting

VOOR

Stelling 6:

Het sluiten van handelsverdragen moet altijd te leiden tot betere mensenrechten, meer dierenwelzijn en meer natuurbescherming (inclusief de bescherming van zee(zoog)dieren)

Toelichting

EENS

Stelling 7:

Zeezoogdieren, zoals orka’s en dolfijnen, mogen in gevangenschap gehouden worden ter vermaak van mensen.

Toelichting

ONTHOUDEN VAN STEMMING

Stelling 8:

Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij

Toelichting

ONEENS

Stelling 9: 

Europese subsidies mogen gebruikt worden voor het fokken van jonge stieren voor stierenvechten.

Toelichting

ONEENS

Stelling 10:

De Europese Commissie moet zich inzetten voor de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, zowel in Europa als wereldwijd. 

Toelichting

ONTHOUDEN VAN STEMMING

Stelling 11:

Het ernstig lijden van dieren tijdens de slacht is niet toegestaan. Daarom komt er een verbod op de waterbadmethode bij pluimvee, CO2-bedwelming bij varkens en het onverdoofd slachten van vissen en andere dieren.

Toelichting

EENS

>> Terug naar het overzicht van de partijen.

 

Toelichting stellingen SGP/ChristenUnie

Stelling 1:

Dieren in de vee-industrie mogen naar landen buiten de EU worden getransporteerd, ondanks dat de bescherming van dieren tijdens transport en slacht in die landen anders is geregeld dan in de EU

Toelichting

EENS.Diertransporten blijven noodzakelijk; ChristenUnie-SGP wil de duur van diertransporten beperken tot een maximum van 500 kilometer of acht uur.

Stelling 2:

Wilde dieren mogen in Europa niet meer worden gehouden en gebruikt in het circus.

Toelichting

ONEENS. De EU heeft geen bevoegdheid voor circussen. De lidstaten stellen zelf regels vast. Veel lidstaten hebben zelf het gebruik van wilde dieren in circussen verboden.

Stelling 3:

Er moet een algemene dierenwelzijnswet komen om alle dieren in de EU te beschermen (huisdieren, wilde dieren, proefdieren en dieren in de vee-industrie)

Toelichting

ONEENS.De EU-wetgeving voor dierenwelzijn moet nageleefd worden in alle lidstaten. Extra inspanningen voor dierenwelzijn moeten door de markt beloond

Stelling 4:

Landen mogen zelf bepalen of zij het houden en fokken van kippen op extreme groei, zoals de plofkip, toestaan.

Toelichting

ONTHOUDEN VAN STEMMING. In de EU gelden reeds hoge eisen voor het houden van kippen.

Stelling 5:

Er komt een einde aan de plezier- en trofeejacht. Ook de handel in producten uit deze jachtvormen, zoals ivoor, wordt in Europa verboden.

Toelichting

We zijn tegen trofeejacht, ook internationaal.

Stelling 6:

Het sluiten van handelsverdragen moet altijd te leiden tot betere mensenrechten, meer dierenwelzijn en meer natuurbescherming (inclusief de bescherming van zee(zoog)dieren)

Toelichting

ChristenUnie-SGP vindt dat naleving van mensenrechten, dierenwelzijn en milieunormen, onderdeel moeten zijn van handelsovereenkomsten.

Stelling 7:

Zeezoogdieren, zoals orka’s en dolfijnen, mogen in gevangenschap gehouden worden ter vermaak van mensen.

Toelichting

EENS. De lidstaten zien toe op dierenwelzijn in dolfinaria en aquaria.

Stelling 8:

Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij

Toelichting

ONEENS. Duurzaamheid is niet afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Stelling 9: 

Europese subsidies mogen gebruikt worden voor het fokken van jonge stieren voor stierenvechten.

Toelichting

ONEENS. Europees landbouwgeld mag niet gebruikt worden voor het fokken van stieren voor stierengevechten

Stelling 10:

De Europese Commissie moet zich inzetten voor de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, zowel in Europa als wereldwijd. 

Toelichting

De douaneautoriteiten in de lidstaten moeten illegale handel in wilde dieren onderscheppen. De EU kan dit waar nodig helpen coördineren.

Stelling 11:

Het ernstig lijden van dieren tijdens de slacht is niet toegestaan. Daarom komt er een verbod op de waterbadmethode bij pluimvee, CO2-bedwelming bij varkens en het onverdoofd slachten van vissen en andere dieren.

Toelichting

ONEENS. De mogelijkheid voor ritueel slachten moet behouden blijven.

>> Terug naar het overzicht van de partijen.

 

Toelichting stellingen D66

Stelling 1:

Dieren in de vee-industrie mogen naar landen buiten de EU worden getransporteerd, ondanks dat de bescherming van dieren tijdens transport en slacht in die landen anders is geregeld dan in de EU

Toelichting

EENS.D66 deelt de mening dat diertransporten naar gebieden buiten de EU onwenselijk zijn, maar ziet meer heil in het afdwingen van EU-standaarden bij de transporteurs zelf. Het naleven van standaarden kan gekoppeld worden aan import- of exporttoestemming. Dierentransport moet zwaar gereduceerd worden en volgens de hoogste (EU) normen. D66 heeft hier vragen over gesteld aan de Commissie, maar pleit niet voor een algeheel verbod.http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000136_EN.html

Stelling 2:

Wilde dieren mogen in Europa niet meer worden gehouden en gebruikt in het circus.

Toelichting

EENS met de stelling. ONEENS met het amendement. D66 is voor een einde aan het houden van wilde dieren in circussen. Daarover zijn meerdere Kamermoties van D66 aangenomen en in 2014 steunde D66 Nederlandse verbod van het toenmalige kabinet. Het amendement, zoals verwoord, valt echter buiten de competentie van de. Wel heeft D66 dezelfde stelling opgenomen in het VKP, om het doel met andere middelen te bereiken. Denk aan harmonisatie via interne-marktregels. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1426_en.htm

Stelling 3:

Er moet een algemene dierenwelzijnswet komen om alle dieren in de EU te beschermen (huisdieren, wilde dieren, proefdieren en dieren in de vee-industrie)

Toelichting

DEELS EENS. DEELS ONEENS.D66 is het met de stelling eens. Het opstellen van een dergelijke wet is wenselijk, maar D66 is tegen de formuleren van het genoemde amendement. D66 is voor het onderstaande, als deel van de resolutie.

Calls on the Commission to ensure an updated, comprehensive and clear legislative framework which fully implements the requirements of Article 13 of the TFEU; reiterates, however, that under no circumstances must animal welfare levels be lowered on account of administrative simplification; stresses that these objectives are not mutually exclusive;

Stelling 4:

Landen mogen zelf bepalen of zij het houden en fokken van kippen op extreme groei, zoals de plofkip, toestaan.

Toelichting

ONEENS. D66 wil een verbod op het fokken van plofkippen. Daarom is D66 het niet eens met de stelling.

Stelling 5:

Er komt een einde aan de plezier- en trofeejacht. Ook de handel in producten uit deze jachtvormen, zoals ivoor, wordt in Europa verboden.

Toelichting

DEELS EENS. D66 is voor een algeheel Europees verbod komen op de trofeejacht als mede de handel van producten uit deze jachtvormen. Europarlementariër Gerbrandy heeft hier meerdere malen voor gepleit in zijn Actie Plan tegen stroperijen de EP-resoluties voor CITESen wildlife crime. D66 is toch tegen het amendement, omdat de partij niet pleit voor een verbod op plezierjacht van niet bedreigde soorten.

Stelling 6:

Het sluiten van handelsverdragen moet altijd te leiden tot betere mensenrechten, meer dierenwelzijn en meer natuurbescherming (inclusief de bescherming van zee(zoog)dieren)

Toelichting

D66 is voor het wereldwijd verhogen van standaarden en normen. Handelsakkoorden zijn daarbij een effectief middel en D66 is voor het opnemen van mensenrechten, dierenwelzijn en natuurbescherming in handelsakkoorden. Daarom is D66 het eens met de stelling.  D66 heeft voor het volgende gestemd:

  1. Calls on Japan to stop its whaling activities and to abide by the conclusions of the IWC.
  2. Strongly supports the maintenance of the global moratorium on commercial whaling and a ban on international commercial trade in whale products; urges the end of unjustified ‘scientific whaling’ and supports the designation of substantial regions of ocean and seas as sanctuaries in which all whaling is indefinitely prohibited.

Stelling 7:

Zeezoogdieren, zoals orka’s en dolfijnen, mogen in gevangenschap gehouden worden ter vermaak van mensen.

Toelichting

D66 is slechts deels eens met de stelling en tegen het amendement, omdat wij op dit moment niet het uitgangspunt van behavioural needs als leidraad willen voor het sluiten van dierentuinen en aquaria.

Stelling 8:

Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij

Toelichting

D66 is het deels eens met de stelling. De EU heeft een rol te spelen in het ontwikkelen van alternatieven voor intensieve veeteelt. Daarbij pleit D66 voor versnellen van ontwikkeling van duurzame landbouwen het opnemen van landbouw en veeteelt in de EU wetgeving over emissie plafonds (NEC). In het verkiezingsprogramma pleit D66 bovendien voor meer Europese inzet voor ontwikkeling van kweekvlees en vegetarische kweekvarianten. Met de hervorming van het GLB heeft Gerbrandy zich als medeauteur van de ENVI opinie hier hard voor gemaakt.

Stelling 9: 

Europese subsidies mogen gebruikt worden voor het fokken van jonge stieren voor stierenvechten.

Toelichting

ONEENS. D66 wil een verbod op het subsidiëren van stierenvechten. Daarom is D66 het niet eens met de stelling.

Stelling 10:

De Europese Commissie moet zich inzetten voor de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, zowel in Europa als wereldwijd.

Toelichting

D66 is het met deze stelling eens. Op initiatief van D66-Europarlementarier Gerbrandyis de Commissie in 2015 gekomen met een dergelijk plan tegen stroperij. Het amendement is daarmee technisch incorrect, gezien het actieplan al bestaat. Daarnaast heeft Gerbrandy heeft hier meerdere malen voor gepleit in zijn Actie Plan tegen stroperij en de EP resoluties voor CITES en wildlife crime. https://www.ifaw.org/international/news/launching-new-eu-action-plan-fight-against-wildlife-traffickinghttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?&reference=B7-2014-0013&language=EN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-522.971+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Stelling 11:

Het ernstig lijden van dieren tijdens de slacht is niet toegestaan. Daarom komt er een verbod op de waterbadmethode bij pluimvee, CO2-bedwelming bij varkens en het onverdoofd slachten van vissen en andere dieren.

Toelichting

D66 is tegen dodingsmethoden waarbij dieren ernstig lijden, maar waar het aankomt op ritueel slachten is D66 niet voor een algeheel verbond. Daar pleiten wij voor een verscherping van toezicht en een aanpassing van de wetgeving om dierenwelzijn waarborgen, met oog op godsdienstvrijheid. Daarom is D66 het deel eens met de stelling.

>> Terug naar het overzicht van de partijen.

 

Toelichting stellingen GroenLinks

Stelling 1:  

Dieren in de vee-industrie mogen naar landen buiten de EU worden getransporteerd, ondanks dat de bescherming van dieren tijdens transport en slacht in die landen anders is geregeld dan in de EU

Toelichting

GroenLinks is tegen diertransporten naar landen die lagere dierenwelzijnsstandaarden hanteren dan de EU. GroenLinks is niet per definitie tegen diertransporten naar landen die dezelfde of hogere dierenwelzijnsstandaarden hanteren dan de EU.

Stelling 2:

Wilde dieren mogen in Europa niet meer worden gehouden en gebruikt in het circus.

Toelichting

EENS

Stelling 3:

Er moet een algemene dierenwelzijnswet komen om alle dieren in de EU te beschermen (huisdieren, wilde dieren, proefdieren en dieren in de vee-industrie)

Toelichting

EENS

Stelling 4:

Landen mogen zelf bepalen of zij het houden en fokken van kippen op extreme groei, zoals de plofkip, toestaan.

Toelichting

ONEENS

Stelling 5:

Er komt een einde aan de plezier- en trofeejacht. Ook de handel in producten uit deze jachtvormen, zoals ivoor, wordt in Europa verboden.

Toelichting

EENS

Stelling 6:

Het sluiten van handelsverdragen moet altijd te leiden tot betere mensenrechten, meer dierenwelzijn en meer natuurbescherming (inclusief de bescherming van zee(zoog)dieren)

Toelichting

EENS

Stelling 7:

Zeezoogdieren, zoals orka’s en dolfijnen, mogen in gevangenschap gehouden worden ter vermaak van mensen.

Toelichting

ONEENS

Stelling 8:

Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij

Toelichting

VOOR

Stelling 9: 

Europese subsidies mogen gebruikt worden voor het fokken van jonge stieren voor stierenvechten.

Toelichting

ONEENS

Stelling 10:

De Europese Commissie moet zich inzetten voor de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, zowel in Europa als wereldwijd.

Toelichting

EENS

Stelling 11:

Het ernstig lijden van dieren tijdens de slacht is niet toegestaan. Daarom komt er een verbod op de waterbadmethode bij pluimvee, CO2-bedwelming bij varkens en het onverdoofd slachten van vissen en andere dieren.

Toelichting

EENS

  >> Terug naar het overzicht van de partijen.

 

Toelichting stellingen Partij van de Arbeid (PvdA)

Stelling 1:

Dieren in de vee-industrie mogen naar landen buiten de EU worden getransporteerd, ondanks dat de bescherming van dieren tijdens transport en slacht in die landen anders is geregeld dan in de EU

Toelichting

EENS

Stelling 2:

Wilde dieren mogen in Europa niet meer worden gehouden en gebruikt in het circus.

Toelichting

EENS

Stelling 3:

Er moet een algemene dierenwelzijnswet komen om alle dieren in de EU te beschermen (huisdieren, wilde dieren, proefdieren en dieren in de vee-industrie)

Toelichting

ONEENS

Stelling 4:

Landen mogen zelf bepalen of zij het houden en fokken van kippen op extreme groei, zoals de plofkip, toestaan.

Toelichting

ONTHOUDEN VAN STEMMING

Stelling 5:

Er komt een einde aan de plezier- en trofeejacht. Ook de handel in producten uit deze jachtvormen, zoals ivoor, wordt in Europa verboden.

Toelichting

EENS

Stelling 6:

Het sluiten van handelsverdragen moet altijd te leiden tot betere mensenrechten, meer dierenwelzijn en meer natuurbescherming (inclusief de bescherming van zee(zoog)dieren)

Toelichting

ONEENS

Stelling 7:

Zeezoogdieren, zoals orka’s en dolfijnen, mogen in gevangenschap gehouden worden ter vermaak van mensen.

Toelichting

ONTHOUDEN VAN STEMMING

Stelling 8:

Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij

Toelichting

EENS

Stelling 9: 

Europese subsidies mogen gebruikt worden voor het fokken van jonge stieren voor stierenvechten.

Toelichting

ONEENS

Stelling 10:

De Europese Commissie moet zich inzetten voor de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, zowel in Europa als wereldwijd.

Toelichting

EENS

Stelling 11:

Het ernstig lijden van dieren tijdens de slacht is niet toegestaan. Daarom komt er een verbod op de waterbadmethode bij pluimvee, CO2-bedwelming bij varkens en het onverdoofd slachten van vissen en andere dieren.

Toelichting

EENS

 

>> Terug naar het overzicht van de partijen.

 


Toelichting stellingen SP

Stelling 1:

Dieren in de vee-industrie mogen naar landen buiten de EU worden getransporteerd, ondanks dat de bescherming van dieren tijdens transport en slacht in die landen anders is geregeld dan in de EU

Toelichting

ONEENS.De SP is er voor om een einde te maken aan diertransporten over grote afstanden. Transporten van levend vee mogen voortaan niet langer duren dan vier uur, en regels over het vervoer van dieren moeten streng gehandhaafd worden. Logischerwijs moet er ook streng worden toegezien op diertransporten naar buiten de EU.

Stelling 2:

Wilde dieren mogen in Europa niet meer worden gehouden en gebruikt in het circus.

Toelichting

ONEENS. De SP is tegen deze stelling. Dieren die gehouden worden moeten weer meer hun natuurlijke gedrag kunnen tonen. In een circusomgeving is dat vrijwel onmogelijk. Of dieren in het circus verboden moet worden is echter vooral een discussie die op nationaal niveau gevoerd moet worden. De SP ziet het liefst dat de mensen in een land zélf actie ondernemen voor een verbod in plaats van het verbod Europees van bovenaf op te leggen. Dan is er ook meer draagvlak in het land zelf voor het beëindigen van gevangenschap van dieren ter vermaak.

Stelling 3:

Er moet een algemene dierenwelzijnswet komen om alle dieren in de EU te beschermen (huisdieren, wilde dieren, proefdieren en dieren in de vee-industrie)

Toelichting

De SP is voor deze stelling. De SP is er voorstander van dat Europese regels over dierenwelzijn aangescherpt en uitgebreid worden. Een uniforme Europese wet legt dit echter teveel van bovenaf op. Liever zien we dat de EU haar dierwelzijnsrichtlijnen (met landelijke uitvoeringswetten) verbetert en de standaarden iedere paar jaar omhoog bijstelt. Op die manier kunnen boeren, mensen en de vee-industrie zich aanpassen op een redelijk tempo.

Stelling 4:

Landen mogen zelf bepalen of zij het houden en fokken van kippen op extreme groei, zoals de plofkip, toestaan.

Toelichting

De SP is tegen deze stelling. De SP wil een verbod op het fokken en invoeren van plofkippen en alle vormen van het fokken van dieren gericht op een extreem snelle groei voor een snelle, winstgevende consumptie van het dier.

Stelling 5:

Er komt een einde aan de plezier- en trofeejacht. Ook de handel in producten uit deze jachtvormen, zoals ivoor, wordt in Europa verboden.

Toelichting

EENS. We stellen een verbod in op de plezierjacht. Mede dankzij de SP is de nertsenfokkerij in Nederland ook beëindigd met de Wet verbod pelsdierhouderij

Stelling 6:

Het sluiten van handelsverdragen moet altijd te leiden tot betere mensenrechten, meer dierenwelzijn en meer natuurbescherming (inclusief de bescherming van zee(zoog)dieren)

Toelichting

EENS. De SP ziet graag dat internationale afspraken leiden tot een verbetering van mens, dier en milieu. De SP is tegen het handelsverdrag van de EU met Japan omdat de walvisjacht niet wordt gestopt. Het handelsverdrag met landen in Zuid-Amerika biedt ook geen goede bescherming van het Braziliaans regenwoud, daarom zijn we daar ook tegen.

Stelling 7:

Zeezoogdieren, zoals orka’s en dolfijnen, mogen in gevangenschap gehouden worden ter vermaak van mensen.

Toelichting

Dieren die gehouden worden moeten weer meer hun natuurlijke gedrag kunnen tonen. Maar het is aan de mensen in een land om zélf actie ondernemen in plaats van het van bovenaf op te leggen. Dan is er ook meer draagvlak in het land zelf voor het wel of niet beëindigen van gevangenschap ter vermaak. Of een dolfinarium wel of niet acceptabel is vinden we echt een discussie die op nationaal niveau gevoerd moet worden.

Stelling 8:

Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij

Toelichting

EENS. Megastallen en andere vormen van intensieve, grootschalige veehouderij moeten op termijn verdwijnen uit de EU. We streven naar de omschakeling naar kleinschalige, ecologische veehouderij met respect voor dieren – die geen machines zijn en meer dan een lap vlees – en passen het Europese landbouwbeleid daarop aan.

Stelling 9: 

Europese subsidies mogen gebruikt worden voor het fokken van jonge stieren voor stierenvechten.

Toelichting

ONEENS. De SP is tegen deze stelling. Het verminken van vee en van huisdieren om commerciële of esthetische redenen wordt verboden in de EU. Europese subsidies mogen nooit ten goede komen aan dit soort verwerpelijke praktijken. Het houden van stierengevechten valt onder het verminken van vee en huisdieren.

Stelling 10:

De Europese Commissie moet zich inzetten voor de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, zowel in Europa als wereldwijd.

Toelichting

EENS

Stelling 11:

Het ernstig lijden van dieren tijdens de slacht is niet toegestaan. Daarom komt er een verbod op de waterbadmethode bij pluimvee, CO2-bedwelming bij varkens en het onverdoofd slachten van vissen en andere dieren.

Toelichting

EENS. Slachten moet zo diervriendelijk en op zo pijnloos mogelijke manieren plaatsvinden.

>> Terug naar het overzicht van de partijen.

 


Toelichting stellingen VVD

Stelling 1:

Dieren in de vee-industrie mogen naar landen buiten de EU worden getransporteerd, ondanks dat de bescherming van dieren tijdens transport en slacht in die landen anders is geregeld dan in de EU

Toelichting

EENS

Stelling 2:

Wilde dieren mogen in Europa niet meer worden gehouden en gebruikt in het circus.

Toelichting

EENS met de stelling. ONEENS met het amendement. In het kabinet Rutte II is expliciet geregeld dat er in Nederland een verbod op het houden van wilde dieren komt. Het is dus vreemd om aan te geven alsof wij dat niet zouden steunen.

Stelling 3:

Er moet een algemene dierenwelzijnswet komen om alle dieren in de EU te beschermen (huisdieren, wilde dieren, proefdieren en dieren in de vee-industrie)

Toelichting

De VVD is voor het verbeteren van dierenwelzijn volgens de hoogste normen. Wij hebben zelfs in het regeerakkoord afgesproken dat we dit in internationaal verband gaan doen; ‘’ Ook streeft Nederland internationaal met andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn (pag 45 regeerakkoord).’’

Stelling 4:

Landen mogen zelf bepalen of zij het houden en fokken van kippen op extreme groei, zoals de plofkip, toestaan.

Toelichting

EENS

Stelling 5:

Er komt een einde aan de plezier- en trofeejacht. Ook de handel in producten uit deze jachtvormen, zoals ivoor, wordt in Europa verboden.

Toelichting

ONEENS

Stelling 6:

Het sluiten van handelsverdragen moet altijd te leiden tot betere mensenrechten, meer dierenwelzijn en meer natuurbescherming (inclusief de bescherming van zee(zoog)dieren)

Toelichting

De VVD is voor het verbeteren van dierenwelzijn volgens de hoogste normen. Wij hebben zelfs in het regeerakkoord afgesproken dat we dit in internationaal verband gaan doen; ‘’Ook streeft Nederland internationaal met andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn (blz. 45 van het Regeerakkoord).’’

Stelling 7:

Zeezoogdieren, zoals orka’s en dolfijnen, mogen in gevangenschap gehouden worden ter vermaak van mensen.

Toelichting

EENS

Stelling 8:

Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij

Toelichting

ONEENS

Stelling 9: 

Europese subsidies mogen gebruikt worden voor het fokken van jonge stieren voor stierenvechten.

Toelichting

ONEENS

Stelling 10:

De Europese Commissie moet zich inzetten voor de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, zowel in Europa als wereldwijd.

Toelichting

EENS met de stelling. ONEENS met het amendement. De stelling geeft zelf al aan dat de handel illegaal is. De VVD is dus vanzelfsprekend geen voorstander van deze handel, terwijl dat nu wel gepresenteerd wordt. Ook hebben we afgesproken in het regeerakkoord dat: ‘’De illegale import van beschermde dieren moet een halt toe worden geroepen. Er komt een aangepaste regeling van de positieflijst van toegestane huisdieren (pag. 47 Regeerakkoord).‘

Stelling 11:

Het ernstig lijden van dieren tijdens de slacht is niet toegestaan. Daarom komt er een verbod op de waterbadmethode bij pluimvee, CO2-bedwelming bij varkens en het onverdoofd slachten van vissen en andere dieren.

Toelichting

ONEENS

 

>> Terug naar het overzicht van de partijen.

 

Toelichting stellingen CDA

Stelling 1:

Dieren in de vee-industrie mogen naar landen buiten de EU worden getransporteerd, ondanks dat de bescherming van dieren tijdens transport en slacht in die landen anders is geregeld dan in de EU

Toelichting

Het CDA is het deels eens met de stelling. Het CDA is tegen een vervoersverbod voor springpaarden, fokstieren et cetera buiten de grenzen van de Europese Unie en dus vóór deze stelling. Een verbod is onevenredig en zou vervoer naar landen als Zwitserland, Noorwegen, Wit-Rusland, Rusland en IJsland onmogelijk maken. Het CDA heeft zich ingespannen voor een betere handhaving van regels binnen de Europese Unie en voor harde sancties tegen overtreding. De suggestie van de stelling is echter dat levende dieren niet langer beschermd zijn na verlaten van de Unie, is in veel gevallen onjuist.

Stelling 2:

Wilde dieren mogen in Europa niet meer worden gehouden en gebruikt in het circus.

Toelichting

ONEENS. Het CDA is ervan overtuigd dat sommige wilde dieren met goede richtlijnen in circussen gehouden kunnen worden.

Stelling 3:

Er moet een algemene dierenwelzijnswet komen om alle dieren in de EU te beschermen (huisdieren, wilde dieren, proefdieren en dieren in de vee-industrie)

Toelichting

ONEENS. Vanuit de optiek van de interne markt is het te rechtvaardigen om regels te stellen aan het houden van dieren in de veehouderij ten behoeve van een gelijk speelveld en daar staat het CDA volledig achter en op dat gebied pleit het CDA voor harmonisatie. Voor het houden van huisdieren onder andere is de lidstaat bevoegd om eventueel regels te stellen en niet de Europese Commissie gezien het houden van huisdieren niet raakt aan handel tussen lidstaten.

Stelling 4:

Landen mogen zelf bepalen of zij het houden en fokken van kippen op extreme groei, zoals de plofkip, toestaan.

Toelichting

Wat is extreme groei? Het CDA is niet voor snelle groei. Echter wereldwijd worden kippen gehouden en veelal in mindere omstandigheden dan in Europa. Het CDA ziet mogelijkheden voor boeren voor nieuwe verdienmodellen met trager groeiende rassen en wil hen daarbij ondersteunen.

Stelling 5:

Er komt een einde aan de plezier- en trofeejacht. Ook de handel in producten uit deze jachtvormen, zoals ivoor, wordt in Europa verboden.

Toelichting

Het CDA is tegen trofeejacht op bedreigde diersoorten. Trofeejacht op niet-bedreigde diersoorten heeft een meerwaarde voor de financiering van natuurbehoud en het voorkomen van stroperij. Er moet streng worden toegezien op het voorkomen van jacht op beschermde en bedreigde soorten, maar de bestrijding van stroperij en het behoud van natuur wordt juist uit legale duurzaam gecertificeerde en internationaal erkende jacht gefinancierd.

Stelling 6:

Het sluiten van handelsverdragen moet altijd leiden tot betere mensenrechten, meer dierenwelzijn en meer natuurbescherming (inclusief de bescherming van zee(zoog)dieren)

Toelichting

Het CDA is voor de stelling maar tegen het onderliggende amendement. Het CDA wil aandacht voor mensenrechten, dierenwelzijn en milieubescherming in handelsverdragen. Bij het DCFTA-verdrag met Oekraïne heeft het CDA actief gepleit tegen de invoer van legbatterijeieren naar de EU en voor het verhogen van dierenwelzijnsstandaarden in dat land als voorwaarde voor import in de EU.

Stelling 7:

Zeezoogdieren, zoals orka’s en dolfijnen, mogen in gevangenschap gehouden worden ter vermaak van mensen.

Toelichting

EENS. Dolfinarium Harderwijk en andere dolfinaria kunnen op een diervriendelijke wijze zeezoogdieren houden.

Stelling 8:

Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij

Toelichting

ONEENS. De veehouderij en het eten van vlees is onderdeel van het voedselsysteem in de EU en in de rest van de wereld. Dieren eten gras of reststromen die mensen niet kunnen eten en dragen zo bij aan kringslooplandbouw. Het CDA is ervan overtuigd dat dieren in de veehouderij gehouden kunnen worden op een diervriendelijke manier en dat dierlijke producten kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen.

Stelling 9: 

Europese subsidies mogen gebruikt worden voor het fokken van jonge stieren voor stierenvechten.

Toelichting

ONEENS. Het CDA is tegen het verlenen van subsidies voor het fokken van stieren voor  stierengevechten. Er worden geen EU-subsidies aan stierengevechten of specifiek aan de fok van stieren voor uitsluitend stierengevechten verleend, maar wel aan de fok van stieren in het algemeen. Het CDA is voor subsidies aan de algemene opfok van jonge stieren, juist om deze jonge stieren een hoog dierenwelzijnsniveau in de Europese Unie te kunnen garanderen. Het verbieden van stierengevechten is een nationale bevoegdheid en keuze. Wij willen geen subsidies aan het stierenvechten zelf, dat zou niet in overeenstemming met EU-beleidsdoelstellingen zijn die zien op landbouwmarkten. Dierenvechtsporten zijn geen landbouwmarkt gerelateerd aan voedselzekerheid.

Stelling 10:

De Europese Commissie moet zich inzetten voor de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, zowel in Europa als wereldwijd.

Toelichting

EENS met de stelling. ONEENS met het amendement. CDA is voor deze stelling. Wij zijn voor een Europese aanpak tegen illegale handel in beschermde dieren en planten, hebben hier voor gepleit en voor de resolutie gestemd. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft zich namens de Animal Welfare Intergroup van het Europees Parlement ingezet voor de Europese en internationale aanpak van illegale handel in huisdieren en wilde dieren. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-584.234+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Stelling 11:

Het ernstig lijden van dieren tijdens de slacht is niet toegestaan. Daarom komt er een verbod op de waterbadmethode bij pluimvee, CO2-bedwelming bij varkens en het onverdoofd slachten van vissen en andere dieren.

Toelichting

ONEENS. Het CDA is tegen een totaalverbod op ritueel onverdoofd slachten voor religieuze minderheden, maar voor een bedwelming en verdoving in reguliere slachthuizen. Dierenwelzijn moet ook zo goed mogelijk gegarandeerd worden bij ritueel onverdoofd slachten.

>> Terug naar het overzicht van de partijen.