Persberichten

Dierenkieswijzer Europese verkiezingen gelanceerd

4 mei 2014 – Hoe diervriendelijk zijn de Nederlandse politieke partijen in Europa? Op die vraag geeft de vandaag gelanceerde Dierenkieswijzer een antwoord. Aan de hand van zestien stellingen over uiteenlopende dierenonderwerpen – van bont tot stierenvechten tot zwerfhonden – krijgen kiezers op www.dierenkieswijzer.nl inzicht in hoe de partijen over dieren denken. De Dierenkieswijzer is een initiatief van de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties in Nederland.

De EU-verkiezingen van 22 mei zijn voor miljarden dieren van het allergrootste belang. Want veel van de regelgeving die hen (minimale) bescherming moet bieden, wordt gemaakt in Brussel. Zo bepaalt Europa hoeveel vierkante centimeter een plofkip krijgt om op te leven en dat legbatterijen in de hele EU zijn verboden. En bijna de helft van de hele EU-begroting gaat naar subsidies voor landbouw en visserij. Daarmee worden veel dieronvriendelijke praktijken in stand gehouden. Zo is berekend dat jaarlijks zo’n 130 miljoen euro Europees subsidiegeld terechtkomt bij de Spaanse stierenvechtindustrie.

Dirk-Jan Verdonk, voorzitter van de Dierencoalitie: ‘Gezien de enorme invloed van Europa op het welzijn van dieren, is het van groot belang dat mensen ook aan de miljarden dieren denken als ze in het stemhokje staan. De Dierenkieswijzer biedt hen een praktisch instrument om een diervriendelijke stemkeuze te maken.’

Uit de Dierenkieswijzer blijkt dat de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid de meest diervriendelijke standpunten hebben, kort gevolgd door D66. De VVD is verreweg de meest dieronvriendelijke partij. De Dierenkieswijzer is te raadplegen via www.dierenkieswijzer.nl.

—–

Dierencoalitie pleit voor staatssecretaris Dierenwelzijn en Natuur

Den Haag, 24 september 2012 – De Dierencoalitie, de samenwerkende dierenbeschermingsorganisaties Nederland, pleit voor een staatssecretaris Dierenwelzijn en Natuur. Dit schrijven zij in een brief aan informateurs Henk Kamp en Wouter Bos.

Dierenwelzijn en natuur vallen sinds jaar en dag onder het ministerie van Landbouw, dat in 2010 onderdeel werd van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zo zijn steeds ministers – en in de afgelopen twee jaar een staatssecretaris – die primair opkwamen voor de landbouwsector en visserij, verantwoordelijk geweest voor dierenwelzijn en natuur.

In de praktijk droeg dit eraan bij dat het beleid sterk bevooroordeeld was. Belangen van de agrarische sector werden boven die van dierenwelzijn en natuur gesteld. Dit werd de afgelopen jaren onder meer duidelijk bij de totstandkoming van de Wet dieren, het gebrek aan regeringssteun voor het nertsenfokverbod, de afbraak van de Ecologische Hoofdstructuur, de onvolkomen instelling van zeereservaten in de Noordzee en de ontwikkeling van de Wet natuur.

Dirk-Jan Verdonk, voorzitter van de Dierencoalitie: ‘Om een meer diervriendelijke, duurzame koers te varen, zijn institutionele hervormingen daarom dringend nodig. De Dierencoalitie pleit in dit verband voor de instelling van een staatssecretaris voor Dierenwelzijn en Natuur.  Wij zij ervan overtuigd dat een bewindspersoon die speciaal belast is met de zorg voor dierenwelzijn en natuur – en met verve aan die rol invulling geeft – een belangrijke stap is om beleid te bevorderen dat de totstandkoming van een duurzamere samenleving stimuleert.’

De Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland, is een samenwerkingsverband van ruim twintig dierenbeschermingsorganisaties met een gezamenlijke achterban van ongeveer een half miljoen leden en donateurs.

—-

Politiek wil plofkip verbieden
19 augustus 2012 – Op basis van de meest recente peilingen is er een Kamermeerderheid voor een verbod op de plofkip. Dat blijkt uit de Dierenkieswijzer, die vandaag door de Dierencoalitie werd gelanceerd in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels.

Uit de antwoorden die de politieke partijen geven op stellingen van dierenkieswijzer.nl blijkt een verbod op de plofkip de steun te hebben van SP, PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren. In de meest recente peilingen vormen deze partijen een duidelijke meerderheid.

Vleeshomp
De plofkip is een kip die zo is doorgefokt dat ze in 6 weken uitgroeit van een kuikentje tot een vleeshomp van gemiddeld 2,2 kilo. Dat gaat gepaard met tal van dierenwelzijnsproblemen. Bovendien leeft ze met duizenden opeengepakt in stallen, waar ze, om de kosten te drukken, haar hele korte leventje in haar eigen uitwerpselen staat. Met een nieuwe kamermeerderheid komt een eind van de misstanden dichterbij

Dierenkieswijzer en Grote Dierenverkiezingsdebat
De Dierenkieswijzer is een initiatief van de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland (voorheen CDON), een samenwerkingsverband van 22 dierenbeschermingsorganisaties. Het maakt inzichtelijk hoe partijen denken over belangrijke dierenwelzijnsonderwerpen, van de plofkip en de rasdierenfokkerij tot de vee-industrie en de handel in wilde dieren. Op 25 augustus, tijdens het Grote DierenVerkiezingsdebat worden de partijen aan de tand gevoeld over de vleestax, de vee-industrie en een verbod op wilde dieren in circussen. De SP, CDA, PvdA, Groen Links, ChristenUnie en Partij voor de Dieren gaan daarover in debat. Het debat begint om 13.30 uur, in podium BitterZoet in Amsterdam.

—-

Veertig seconden lijden
10 juni 2012 – De uitkomst van het convenant onverdoofd slachten dat vorige week op initiatief van staatssecretaris Bleker tot stand is gekomen, is vanuit het standpunt van dierenwelzijnsorganisaties onacceptabel. De Nederlandse wet stelt dat dieren – als zij worden geslacht – elk vermijdbaar lijden moet worden bespaard Dit strookt niet met het voorstel dat nu op tafel ligt, dieren veertig seconden zouden mogen lijden, alvorens ingegrepen moet worden.

Die veertig seconden zijn niet gebaseerd op enig aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het debat in de Tweede Kamer werden twijfels uitgesproken over de validiteit van breed gedragen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat ondubbelzinnig uitspreekt dat bij onverdoofd slachten sprake is van ernstig en onnodig lijden. De beoordeling of er sprake is van ernstig en onnodig lijden komt in het voorliggende convenant echter in handen van een direct betrokkene, die geen adequate technische hulpmiddelen tot zijn beschikking heeft om vast te stellen of er sprake is van bewustzijn en hersenactiviteit.

De Eerste Kamer is nu aan zet. WSPA heeft de leden van de Eerste Kamer uitdrukkelijk verzocht het convenant en het voorliggende wetsvoorstel te heroverwegen. Ook gezien het feit dat het convenant in grote lijnen overeenkomt met het door de Tweede Kamer met overgrote meerderheid verworpen amendement Ormel en de richtlijnen voor rituele slacht zoals die in 2011 golden en in brede kring onvoldoende en onacceptabel zijn bevonden.

Dierenwelzijnsbeleid Balkenende IV krijgt 5,5 als rapportcijfer

Den Haag, 8 juni 2010Een ruime meerderheid van de kiezers (67,2%) laat dierenwelzijn meewegen in haar stem 9 juni aanstaande. Tevreden over het dierenwelzijnsbeleid de afgelopen kabinetsperiode is men niet: het gemiddelde rapportcijfer voor Balkenende IV is een 5,5. Dat blijkt uit een opiniepeiling van CenterData onder 2100 Nederlanders in opdracht van 23 Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties, verenigd in CDON (Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland).

Het lange afstandstransport van vee is volgens de kiezers het dierenwelzijnsprobleem dat het snelst moet worden opgelost. De resultaten bevestigen, aldus CDON, dat dierenwelzijn een belangrijk thema is voor het Nederlandse publiek en dat dus ook álle politieke partijen aan de slag moeten met dit onderwerp.

Van de 2100 respondenten geeft 67,2% aan dierenwelzijn in meer of mindere mate mee te laten wegen in hun stem. Slechts 0,9% van de kiezers geeft aan zijn of haar stem uit te brengen op de Partij voor de Dieren. 7,7% zegt op GroenLinks te zullen stemmen. Daarnaast vindt een derde van de kiezers het redelijk belangrijk (27,1%) tot heel erg belangrijk (5,2%) dat politieke partijen standpunten over dierenwelzijn opnemen in hun programma. Een minderheid van 9,1% vindt dit helemaal niet belangrijk. Het dierenwelzijnsbeleid van Balkenende IV krijgt als gemiddeld cijfer van alle kiezers een 5,5. Dierenwelzijnsproblemen die, volgens de kiezers, door een volgend kabinet met voorrang moeten worden opgelost zijn het lange afstandstransport van vee, kort daarop gevolgd door de consumptie van foie gras (ganzenlever) en het stoppen van nertsenfokkerijen.

Aan de slag met dierenwelzijn
Dirk-Jan Verdonk, woordvoerder CDON: “Er leven in Nederland vele honderden miljoenen dieren. Alleen al de Nederlandse vee-industrie ‘produceert’ jaarlijks bijna een half miljard vogels en zoogdieren. De overheid is mede- of eindverantwoordelijk voor hun welzijn. De resultaten van de opiniepeiling bevestigen dat de Nederlandse kiezer vindt dat niet alleen de Partij voor de Dieren, maar álle politieke partijen aan de slag moeten met het bevorderen van dierenwelzijn.”

Over CDON
Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) bestaat uit 23 dierenbeschermingsorganisaties: Stichting AAP, Bont voor Dieren, Brooke Hospital for Animals Nederland, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, de Dierenbescherming, Dier en Recht, Faunabescherming, Hondenbescherming, IFAW (International Fund for Animal Welfare), Nederlandse Vegetariërsbond, Milieudefensie, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Rechten voor al wat Leeft, Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Varkens in Nood, Stichting Vier Voeters, Vissenbescherming, Wakker Dier, Wilde Dieren de Tent Uit, World Animal Net, WSPA Nederland, Zeehondencrèche Lenie ’t Hart. Met hun leden en donateurs vertegenwoordigen zij in totaal bijna een half miljoen kiezers.