Dierenwelzijn in het Regeerakkoord

De belangrijkste punten over dieren in de plannen van het kabinet-Rutte III.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hun regeerakkoord, ‘Vertrouwen in de toekomst,’ gepresenteerd. De Dierencoalitie zet de belangrijkste punten op het gebied van dierenbescherming en dierenwelzijn op een rij.

Klimaat

Het nieuwe kabinet heeft een Klimaatwet aangekondigd, waarmee een reductie in de uitstoot van broeikasgassen van 49 procent in 2030 behaald moet worden. Hieronder vallen ook emissies vanuit de veehouderij.

De focus ligt op het verminderen van de uitstoot van methaan en het ‘slimmer’ gebruiken van land. Het kabinet gaat uit van technische maatregelen, zoals mestverwerking en voeraanpassingen, in tegenstelling tot het verkleinen van de veestapel. De Dierencoalitie vreest dat hiermee meer ruimte ontstaat voor megastallen, het doorfokken van dieren en verdere intensivering en industrialisering van de vee-industrie.

Er is sprake van kortzichtigheid als de coalitiepartijen menen dat klimaatbeleid ophoudt bij de landgrenzen. Nederland zou ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor de ontbossing van tropische regenwouden en het vervuilende transport van tonnen soja, dat vooral dient als veevoer.

Veehouderij

Het kabinet zet niet in op het verkleinen van de veestapel, noch op het stellen van aanvullende regels op het gebied van dierenwelzijn of duurzaamheid. ‘We gaan uit van Europese standaarden’ is het motto van het Regeerakkoord.

De wet Veehouderij en gezondheid omwonenden lijkt van tafel. Het kabinet wil met de vee-industrie en provincies in gesprek. Het Regeerakkoord geeft weer dat met name in Noord-Brabant wordt bezien hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgeven. Het Rijk reserveert hiervoor financiële middelen.

De ACM moet er op toezien dat boeren hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van dierenwelzijn en duurzaamheid.

Zee en visserij

Het kabinet blijkt voornemens de visser te bescherming, en niet de vis. Hoewel pulskorvisserij kan leiden tot beschadiging of het doden van kabeljauw en andere vissen, wil het kabinet een Europese verbod voorkomen. Ook zou de aanlandplicht moeten worden versoepeld. De visserij krijgt 15 miljoen euro extra om te innoveren. Voor de bescherming van de Waddenzee komt één beheerautoriteit, zodat bescherming van natuurgebieden beter kan worden gecombineerd met visserij.

Het kabinet kondigt geen maatregelen aan om visbestanden en natuur verder te beschermen tegen overbevissing. Er zouden niet meer visgebieden worden gesloten dat strikt noodzakelijk is volgens Europese regelgeving. Wel komen er meer kavels voor wind-op-zee. Het Kustpact wordt onverkort uitgevoerd.

Diertransport

Het kabinet gaat verkennen hoe diertransporten kunnen worden beperkt en het welzijn van dieren tijdens transport kan worden verbeterd. De voorstellen die hieruit voortvloeien, dienen echter voor Europese maatregelen of afspraken. Er komt dus geen aanvullende nationale wet- of regelgeving voor transport bij hoge temperaturen, het transport van kalveren of het verkorten van de transportduur.

Stalbranden

Het kabinet wil stalbranden verminderen door afspraken te maken over het bestrijden van knaagdieren en periodieke elektrakeuringen. Er staat in het Regeerakkoord niets over brandveiligheidsmaatregelen, zoals rookmelders, of het stellen van brandwerende maatregelen aan bestaande stallen.

Weidegang

Ondanks een aangenomen motie van de Tweede Kamer en toegenomen maatschappelijke druk, komt het kabinet niet met een wettelijke verplichting tot weidegang.

Illegale dierenhandel

Het Regeerakkoord stelt een witte lijst van bonafide hondenhandelaren in het vooruitzicht. De illegale import van beschermde dieren moet stoppen. Er komt een aangepaste regeling van de positieflijst van toegestane huisdieren.

Dierenmishandeling

Het kabinet gaat forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren tegen het licht houden. Het Nederlands Forensisch Instituut wordt hiervoor mogelijk versterkt.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgt er structureel 20 miljoen euro bij. Het kabinet gaat opnieuw bekijken hoe de organisatie efficiënter kan functioneren.