Dierenkieswijzer 2023

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 hebben de Dierencoalitie en Dierenbescherming het onderzoeksinstituut Kieskompas laten peilen hoe Nederlanders denken over dierenwelzijn in de veehouderij. Dezelfde vragen werden voorgelegd aan politieke partijen. De antwoorden van kiezers en partijen zijn samengevoegd in de Dierenkieswijzer.

Belangrijkste conclusies

Er is een groot draagvlak onder kiezers om de veehouderij dierwaardig te maken. Vier op de vijf vindt dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen.

Ook de meeste rechtse kiezers willen een dierwaardige veehouderij. In een coalitie van VVD, GroenLinks/PvdA en NSC zal breed maatschappelijk draagvlak zijn voor hervormingen. Ook in een coalitie met BBB en PVV zou een ruime meerderheid voor overheidsingrijpen zijn om de veehouderij dierwaardig te maken.

Bij alle partijen behalve FvD is overweldigende steun voor verplichtende maatregelen tegen stalbranden. In geen enkele partij is steun voor het ophokken van dieren om schadelijke emissies te voorkomen. Bijna alle kiezers willen een verbod op onverdoofd slachten. VVD, ChristenUnie en GroenLinks/PvdA maken een uitzondering voor ritueel slachten. Hun kiezers niet.

De VVD wijkt in haar standpunten het sterkst af van de achterban. VVD-kiezers zijn beduidend diervriendelijker dan de fractie in de Tweede Kamer.

kiezers wil dat preventieve maatregelen tegen stalbranden verplicht worden.

wil een einde aan lichamelijke ingrepen, zoals het afbranden van varkensstaarten.

vindt dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen uiten.

wil dat dieren in de veehouderij iedere dag naar buiten kunnen.

is tegen het ophokken van dieren om uitstoot te beperken.

Lees het rapport

De volledige onderzoeksdata en standpunten van politieke partijen.

Dierenkieswijzer

Verantwoording

Opiniepeiling

In opdracht van de Dierenbescherming en de Dierencoalitie heeft onderzoeksinstituut Kieskompas de meningen van Nederlands kiezers op het houden van dieren in de veehouderij gepeild. Het onderzoek is online uitgevoerd tussen 7 en 19 september 2023. Deze dataverzameling heeft geleid tot een gewogen steekproef van 6.934 respondenten. De resultaten zijn gewogen op Nielsen-regio, geslacht, leeftijd, opleiding, etniciteit en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn.

50PLUS, BIJ1, BVNL, DENK, Splinter en kleinere partijen zijn vanwege het lage aantal respondenten niet meegenomen in de analyse. De maximale foutmarge op de volledige dataset bedraagt 2.2 procent.

Standpunten politieke partijen

De stellingen zijn gedeeld met politieke partijen met het verzoek om iedere stelling te beoordelen met ‘eens, neutraal of oneens’. Ook kon een toelichting worden geven. Deze antwoorden zijn integraal opgenomen in de Dierenkieswijzer.

Forum voor Democratie en SGP reageerden niet. NSC en CDA lieten weten geen beoordelingen te kunnen aanleveren. Voor die partijen heeft de Dierenkieswijzer, zover mogelijk, de standpunten bepaald op basis van verkiezingsprogramma’s en stemmingen over moties in de Tweede Kamer. JA21 en PVV reageerden, maar gaven geen toelichtingen.