Dierencoalitie stelt politieke wensenlijst op

Zo kunnen politieke partijen bijdragen aan een beter leven voor dieren in Nederland en de rest van de wereld.

De Dierencoalitie ‘Red de Dierenwelzijnswet’ heeft een wensenlijst opgesteld voor alle politieke partijen. Deze lijst bevat voorstellen ter verbetering van een aantal zeer prangende dierenwelzijnsproblemen.

De coalitie doet een klemmend beroep op de partijen om bij te dragen aan realisatie van deze noodzakelijke verbeteringen in de komende kabinetsperiode.

Naast algemene wensen die op alle dieren betrekking hebben, heeft de coalitie ook een aantal specifieke, op de problematiek van bepaalde dieren gerichte wensen.

De meeste zaken hebben op Nederland betrekking, enkele hebben ook een internationaal aspect. Dit laatste geldt met name voor de walvisjacht, de handel in exotische, al dan niet bedreigde diersoorten en de handel in zeehondenproducten. Ten aanzien van deze dossiers verlangt de coalitie ook van de Nederlandse overheid dat zij zich actief inzet zowel tegen het onnodig misbruik en doden van dieren als voor de verbetering van hun welzijn. 

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) moet als zelfstandige wet blijven bestaan. De plannen van het Ministerie van LNV om de Gwwd te laten opgaan in de Wet dieren en dierlijke producten betekenen een verlaging van de status van het thema dierenwelzijn. De afschaffing van de Gwwd als zelfstandige wet staat haaks op het toenemende belang dat binnen de EU en de afzonderlijke lidstaten aan de bescherming van dieren wordt toegekend. Nederland dreigt straks het enige land in de EU te worden zonder aparte dierenwelzijnswet.

Grondwet

De bescherming van dieren moet in de Grondwet worden verankerd. Dieren worden in onze samenleving erkend als levende wezens met gevoel en bewustzijn. Dieren zijn echter kwetsbaar en kunnen niet zelf voor hun belangen opkomen. Hun leefbieden, hun vrijheid, gezondheid en welzijn worden permanent op grote schaal ernstig aangetast. Om hun belangen beter te kunnen behartigen is het noodzakelijk om de bescherming van dieren als grondrecht en als zorgplicht van de overheid in de Grondwet vast te leggen.

Vervanging van dierproeven

Aan de ontwikkeling van alternatieven ter vervanging van dierproeven dient door de overheid een veel hogere prioriteit gegeven te worden dan thans het geval is. In overeenstemming hiermee moeten ook veel gelden hiervoor worden vrijgemaakt. Er dient een vaste bijdrage worden vastgesteld voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven voor bedrijven en overheidsinstellingen die onderzoek met proefdieren uitvoeren; bijvoorbeeld 2 procent van het onderzoeksbudget.

Weidegang

Koeien moeten gedurende een aaneengesloten periode van 5 maanden in de wei kunnen verblijven. Weidegang is voor koeien een essentiële factor voor hun welzijn en gezondheid. Voorkomen dient te worden dat de rundveehouderij zich verder ontwikkelt tot een vorm van intensieve veehouderij, waartegen in de samenleving al decennia lang ernstige bezwaren bestaan.

Identificatie- en registratieplicht voor honden

Er moet een algehele identificatie- en registratieplicht (I&R-plicht) voor honden komen. Algehele I&R is onontbeerlijk bij het aanpakken van problemen in verband met honden, onverschillig of het gaat om fokken, hondenhandel, erfelijke ziekten, bijtincidenten of mishandeling. Aan de hand van de registratie van iedere individuele hond zijn problemen beter in kaart te brengen en te bestrijden.

Bescherming van walvissen

Nederland dient de walvissen te beschermen. Het moratorium (verbod) op de commerciële walvisjacht moet daarom gehandhaafd blijven. Tegen landen die dit verbod schenden, dient Nederland in actie te komen. Nederland zou zich tevens sterk moeten maken andere landen te overtuigen van het belang van de bescherming van de walvis.

Onderzoek naar de vangst- en dodingsmethoden (zee)vissen

Het onderzoek naar de vangst- en dodingsmethoden bij met name zeevissen dient krachtig gestimuleerd te worden. De ruwe vangstmethoden veroorzaken bij veel vissen dodelijke verwondingen. De dodingsmethoden kenmerken zich door ruwheid en langdurigheid. Bij veel vissen, zoals tong en schol, duurt het meer dan een half uur voordat ze dood zijn. Vaak worden bij nog levende dieren de ingewanden verwijderd. Palingen moeten zich ‘doodkruipen’ op zout om de slijmhuid te verwijderen.

Nertsenfokverbod

Het gebruik van pelsdieren voor een modeproduct als een bontjas of bontaccessoire is ethisch onaanvaardbaar. Het lijden van nertsen op fokkerijen overstijgt het doel waarvoor zij worden gebruikt, dit te meer omdat er vele uitstekende alternatieven voor bont zijn. Een nertsenfokverbod zal, in lijn met het al eerder afgekondigde verbod om vossen en chinchilla’s te fokken, recht doen aan de door onze maatschappij en wettelijk erkende intrinsieke waarde van het dier.

Verbod biggencastratie

Om de ‘berengeur’ aan het varkensvlees te voorkomen, worden vrijwel alle mannelijke biggen onverdoofd gecastreerd: een zeer pijnlijke ingreep. Deze onnodige ingreep dient helemaal te worden verboden.

Verbod op wilde dieren in het circus

De acts van wilde dieren in het circus dienen verboden te worden. Zij verdragen zich niet met de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren als levende wezens met gevoel en bewustzijn en hebben tot gevolg dat dieren levenslang in kleine kooien worden opgesloten en vervoerd. De huisvestingscondities liggen ver onder het niveau dat in moderne dierentuinen in de westerse wereld als minimum wordt beschouwd.

Beperkte positieflijst

Er moet een beperkte positieflijst komen voor te houden dieren met uitsluiting van exoten (artikel 33 van de Gwwd). De handel, ook de internationale, in bedreigde diersoorten en in het wild levende dieren moet actief bestreden worden.

Ontwikkeling alternatieven voor vlees

De consumptie en productie van plantaardige alternatieven voor vlees dient gestimuleerd te worden. Daarnaast dient het onderzoek naar de mogelijkheden van kweekvlees en -vis uit stamcellen bevorderd te worden. Met behulp van deze producten hoeven dieren niet meer massaal te worden gefokt en gedood. Verder kan het hoge gebruik van graan, water en energie in de intensieve veehouderij worden verminderd en kan het probleem van de lucht-, bodem- en waterverontreiniging ten gevolge van het massale gebruik van dieren tot het verleden gaan behoren.