Aanbevelingen voor gemeentelijke en Europese verkiezingsprogramma’s

Tips voor politieke partijen voor diervriendelijke gemeentes en een diervriendelijk Europa.

In 2014 staan verkiezingen voor zowel de gemeenteraden als het Europees Parlement op de agenda. In twee brieven doet de Dierencoalitie aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Gemeentes

Op gemeentelijk niveau valt er veel te winnen voor dierenwelzijn. De gemeente is verantwoordelijk voor gevonden huisdieren, vergunningen voor landbouwbedrijven, vergunningen en subsidies voor evenementen waarbij dieren gebruikt worden, en voor de omgang met in het wild levende dieren. Bovendien kan de gemeente een voorlichtende rol spelen wat de omgang met dieren betreft.

Europa

Op Europees niveau bestaan diverse richtlijnen en verordeningen die aan dieren bescherming moeten bieden. Die vertonen echter veel tekortkomingen en lacunes. Ook de handhaving schiet vaak ernstig tekort. Dierenwelzijn is bovendien slecht geïntegreerd in andere beleidsprogramma’s en –instrumenten.

De Europese Commissie buigt zich momenteel over de mogelijkheid voor een overkoepelende kaderwet voor dierenwelzijn. Deze moet alle groepen dieren omvatten, ook gezelschapsdieren en dieren in het wild. Onder de kaderwet zou ook invullinggegeven moeten worden aan specifieke welzijnsregels voor diercategorieën waarvoor dat gewenst is (zoals melkkoeien, vleesrunderen en kweekvissen), maar waarvoor nu nog geen regelgeving geldt.