Dieren in verkiezingsprogramma’s: D66

Op vrijdag 26 augustus 2016 presenteerde D66 haar concept-verkiezingsprogramma. Zie hieronder de onderdelen die betrekking hebben op dierenwelzijn.

“Productieve landbouw, dierenwelzijn en biodiversiteit gaan samen”
In het conceptverkiezingsprogramma pleit D66 voor een landbouw “in harmonie” met dierenwelzijn, waarbij de “negatieve effecten van landbouw op natuur en dierenwelzijn beperkt worden”.

“Dieren draaien niet op voor onze groei”
“In Nederland en in Europa worden dieren de laatste jaren gelukkig beter beschermd, mede dankzij D66. Die hoge normen voor dierenwelzijn worden geborgd in handelsverdragen, handelsmissies en regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de komende jaren wil D66 dat in Nederland en in Europa verdere stappen worden gezet om dierproeven in sterke mate verder terug te dringen, onverdoofd slachten zoveel mogelijk te beperken – waarbij ook voor vissen oplossingen gevonden moeten worden – en om ervoor te zorgen dat bij het fokken van dieren het welzijn en niet hoge productie of uiterlijke raskenmerken voorop staan.”

“Zorgen voor dieren in de veeteelt”
“Een goede boer zorgt goed voor zijn dieren. We zien echter nog steeds gebruiken in de veeteelt die ten koste gaan van het welzijn van dieren. D66 wil dat de goede zorg voor dieren verder wordt versterkt. Dat vraagt om veetransporten die korter en comfortabeler worden. En om het stoppen van het doden van slachtvarkens en ganzen met CO2 en met de inzet van CO2- vergassing bij het ruimen van pluimvee. D66 is voorstander van een gedeeltelijke vervanging van dierlijke eiwitten in voedsel door plantaardige alternatieven, omdat dit beter is voor dieren, voor de planeet en voor de consument. Met de voedingssector en supermarkten werken we samen aan minder kiloknallers, meer verantwoord vlees, meer en betere plantaardige voeding  en succesvollere promotie hiervan. Nederland weert, zoveel mogelijk in Europees verband, textielproducten waarvoor dieren zijn mishandeld, zoals bepaalde soorten wol, bont, dons en  exotisch leer.”

Aandacht voor aanpak wildlife crime
(…) Daarnaast moet Nederland haar rol spelen in het bestrijden van  internationale milieucriminaliteit zoals stroperij (wildlife crime) en het illegaal dumpen van afval. Dat begint met het opsporen van activiteiten die plaatsvinden in Nederland en door Nederlanders en Nederlandse bedrijven en overgaan tot vervolging van overtreders. Maar ook door het steunen van internationale acties, bijvoorbeeld in Europees verband, of door gerichte investering in projecten om vraag te stoppen en overtreders te vervolgen.”

Bron: https://d66.nl/tweede-kamerverkiezingen/verkiezingsprogramma/