Maak een einde aan lijden van dieren bij diertransporten

Onder de noemer van handel en economie gaan jaarlijks miljoenen dieren in overvolle vrachtwagens naar het binnen- of buitenland om daar afgemest of geslacht te worden. Pasgeboren bokjes en kalfjes gaan met een leeftijd van respectievelijk 7 en 14 dagen op transport. Ze zijn dan nog volledig afhankelijk van moedermelk en van een goede weerstand en een robuust immuunsysteem is dan lang nog geen sprake. Dit lot geldt ook voor jonge kuikens, biggen en konijnen. Naast de vatbaarheid voor ziekten gaat het vangen, opdrijven en transport gepaard met stress, pijn en lijden vanwege extreme temperaturen, overvolle wagens of gebrek aan rust, water en voedsel. Het gebeurt teveel dat dieren verwondingen en botbreuken oplopen tijdens het proces en soms zelfs doodgaan tijdens het transport. Helaas geldt dit ook voor de dagelijkse transporten van miljoenen oudere dieren.

De dierencoalitie wil:

  • Dat lange afstandstransporten vervangen worden door het vervoer van vlees en karkassen
  • De leeftijd van transport verhogen totdat het immuunsysteem ontwikkeld is
  • Dieren voor transport moeten gekeurd worden door een dierenarts op het moment dat ze in de wagen worden gelaten en niet uren daarvoor in de stal.
  • Dat het gebruik van elektrische prikstokken verboden wordt bij het opdrijven en de slacht
  • Dat het vangen van kippen op een diervriendelijke manier gebeurd (Zweedse methode)
  • Alle dieren, inclusief kalkoenen, moeten zich tijdens transport kunnen opheffen en staan.
  • Korte reistijden
  • Meer controles op rusttijden, bezetting en mogelijkheid voor dieren om te drinken
  • Tijdens rustperioden moeten dieren kunnen rusten. Dieren moeten uitgeladen worden zodat zij hun benen kunnen strekken en kunnen eten.

Open brief aan Gedeputeerde Staten van Flevoland ten aanzien van de Oostvaardersplassen

 

Geachte Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland,

 

De Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van dierenwelzijnsorganisaties met een gezamenlijke achterban van ruim een half miljoen donateurs, heeft vernomen dat Gedeputeerde Staten zich bewust is van het maatschappelijke debat en de aandacht rond het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Tevens hebben wij vernomen dat Gedeputeerde Staten zich wil inzetten voor een democratisch proces alvorens het nemen van een besluit. In dat kader willen wij u het volgende voorleggen, ervan uitgaande dat u onderstaande argumenten meeneemt in de invulling van het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen en het nieuwe voorstel hierover.

De betrokken organisaties binnen de Dierencoalitie, nemen nadrukkelijk afstand van het advies van de commissie Van Geel. De voorstellen die hier uit zijn voort gekomen, achten wij dieronvriendelijk en niet coherent met de toenemende maatschappelijke roep om een duurzaam en diervriendelijk beheer.

Met name het voorstel om 1160 gezonde grote grazers en hun pasgeboren jongen af te schieten is voor ons onacceptabel. Tevens kan het voorstel om het huidige leefgebied te verkleinen niet op onze instemming rekenen. Het aanleggen van migratie- en verbindingsroutes en het uitbreiden van het leefgebied zou juist het welzijn van de grote grazers verbeteren en hun kansen op overleving vergroten.

De betrokken organisaties binnen de Dierencoalitie pleiten ervoor dat in de toekomstplannen wordt uitgegaan van de natuurlijke mogelijkheden van het aangewezen gebied. Dieren die zich in dat gebied willen vestigen, zouden dat op eigen kracht moeten kunnen doen. De huidige grazers moeten hierbij de mogelijkheid krijgen om op diervriendelijke en natuurlijke wijze hun leven te kunnen leven.

Bron Foto RTL NIeuws

 

Open brief aan Ineke van Gent over het gebruik van een haan in Kallemooi

Geachte mevrouw van Gent,

De Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van dierenwelzijnsorganisaties met een achterban van ruim een half miljoen donateurs, heeft met teleurstelling vernomen dat ook dit jaar tijdens Pinksteren een levende haan drie dagen, op 18 meter hoogte in een mand aan een mast gehangen wordt.

De betrokken organisaties binnen de Dierencoalitie zijn van mening dat het welzijn van de desbetreffende haan ernstig wordt aangetast en achten het gebruik van dieren, enkel voor het publiekelijke vermaak, niet meer van deze tijd. Het ophijsen en opsluiten van een haan in een mand, zonder dat rekening wordt gehouden met de fysiologische en ethologische behoeften van een dier, is rechtstreeks in strijd met de Wet Dieren en het Besluit Houders van Dieren.

De Dierencoalitie sluit zich aan bij het voorstel van Karen Soeters van Animals Today om, in plaats van een levende haan, kinderen binnen het primair onderwijs een haan te laten tekenen en deze in de mand te stoppen. Het integreren van een tekenwedstrijd in een thematisch project voor lokale scholen uit de omgeving ziet de Dierencoalitie bij uitstek als een kans om de toekomstige generatie te leren dat de omgang met dieren respectvol dient te zijn. Daarbij worden lokaal cultuurhistorische waarden benaderd vanuit een duurzaam en diervriendelijk perspectief. Iets wat u als GroenLinks-boegbeeld toch zeker moet aanspreken.

Wij vertrouwen erop dat dit voorstel binnen de coalitie besproken zal worden en dat dit zal leiden tot een fundamentele herziening in het beleid ten aanzien van het gebruik van dieren ter vermaak van mensen. Graag ontvangen wij vóór Pinksteren een reactie van u.

Met vriendelijke groet,

De betrokken organisaties binnen de Dierencoalitie.

 

 

 

 

 

Bron foto: Petitie #helpdehaan Animals Today

Dierenwelzijn is op lokaal niveau een ‘ondergeschoven kindje’

Dierencoalitie roept op dierenwelzijn een centrale plek te geven in het coalitieakkoord

Lokale, politieke partijen blijven ver achter op het gebied van dierenwelzijn. Waar debatten over dieren of dierenwelzijn met enige regelmaat op de agenda staan van de Tweede Kamer, gebeurt dit op lokaal niveau nog onvoldoende. Alleen de grote steden vormen hierop een uitzondering. Dit blijkt uit een onderzoek van de Dierencoalitie onder negen gemeenten. Daarom roept het samenwerkingsverband van dierenbeschermingsorganisaties de nieuwe coalities op om dierenwelzijn centraal te stellen in het gemeentelijke coalitieakkoord.

“Het belang dat politieke partijen zeggen te hechten aan het welzijn van dieren komt niet overeen met het beleid van hun lokale afdelingen,” aldus onderzoeker Jenske Vos.

In de verkiezingsprogramma’s voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd dierenwelzijn regelmatig aangehaald. Ook uit vergaderstukken en moties blijkt dat het onderwerp in de Tweede Kamer wordt besproken. Maar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand lijkt dit, als het überhaupt al ter sprake is gekomen, een minimale rol te hebben gespeeld. Vooral in de kleinere (plattelands)gemeenten laat dit te wensen over.

Uit het rapport ‘‘Gemeenten en hun vergeten bewoners’ blijkt dat er tussen gemeenten onderling grote verschillen zijn en dat over het algemeen dierenwelzijn op lokaal niveau een ondergeschoven kindje is. Om hier verandering in te brengen, zou het volgens de Dierencoalitie een goede eerste stap zijn als gemeenten een Nota Dierenwelzijn zouden opstellen en er een wethouder installeren met een portefeuille dierenwelzijn.

Convenant onverdoofd slachten zorgt voor meer dierenleed. Dierencoalitie pleit voor onmiddellijk verbod.

De nieuwe regels van het convenant over de onverdoofde slacht, die per 1 januari jl. In werking zijn getreden, werken niet en zullen leiden tot een toename van het aantal dieren dat onverdoofd wordt geslacht. Daarvoor vreest de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van 14 dierenwelzijnsorganisaties.

Op de eerste dag van de koosjere slacht dit jaar bleek dat geen enkel rund binnen de vereiste periode van 40 seconden na het toedienen van de halssnede zijn bewustzijn had verloren, waardoor de dieren alsnog zijn afgeschoten en het vlees werd afgekeurd. Dit zegt mr. Herman Loonstein in januari 2018 in een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Vanwege het convenant zal op jaarlijkse basis het vlees van duizenden dieren worden afgekeurd omdat het niet zal voldoen aan de eisen van de koosjere slager. Om toch de vraag naar koosjer vlees te voorzien zal dit in de praktijk betekenen dat er meer dieren aangevoerd worden voor de onverdoofde slacht en op gruwelijke wijze aan hun einde komen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onverdoofd ritueel slachten veel pijn, leed en stress met zich meebrengt. Een initiatiefwet van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren om het onverdoofd slachten te verbieden kon in 2011 rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, maar werd uiteindelijk tegengehouden door de Eerste Kamer. Een verbod kwam er niet.

40-secondenregel

Sinds 1920 zijn dieren, bestemd voor de slacht wettelijk beschermd door de verplichting om dieren voorafgaande aan de slacht te verdoven. Deze bescherming geldt niet voor dieren die ritueel worden geslacht en het convenant heeft hier geen verandering in gebracht. De 40-secondenregel, die als basis geldt voor het convenant, regelt dat een dier zonder verdoving aangesneden mag worden. Als na 40 seconden blijkt dat het dier nog niet bewusteloos is, moet verdoving worden toegepast. Hiermee is het 40 seconden lijden en het leveren van een doodstrijd wettelijk toegestaan.

Bij bewustzijn

De ooglidreflex wordt gebruikt om te bepalen of een dier nog bij bewustzijn is. De controle van de ooglidreflex werkt volgens deskundigen van de Wageningen Universiteit in 85 procent van de gevallen echter niet als indicator. Diezelfde deskundigen stellen tevens vast dat de vier overige beschikbare methoden, eveneens niet werkbaar zijn. Zo reageert het merendeel van de dieren, nadat de halssnede is toegediend niet meer op een pijnprikkel, terwijl aan de hersenactiviteit te zien is dat het dier nog wel bij bewustzijn is. Ook de reactie op dreiging is moeilijk te pijlen vanwege de hoeveelheid bloed die over het oog stroomt. Daarnaast is het door de manier waarop de dieren gefixeerd zijn niet mogelijk om de oprichtreflex te observeren. Dit geldt ook voor de controle op ritmische ademhaling die bovendien niet kan worden waargenomen door beweging van de mond of de neus omdat de luchtpijp is doorgesneden.

De keuze voor een andere indicator voor bewusteloosheid, zoals Loonstein in het artikel in het Reformatorisch Dagblad bepleit, maakt geen verschil want ook dan zal niet binnen de vereiste 40 seconden kunnen worden vastgesteld dat het dier bewusteloos is. Het convenant leidt tot meer dierenleed en meer onverdoofde slachtingen. Voor de Dierencoalitie is de enige oplossing dan ook voor een onmiddellijk en algeheel verbod op het onverdoofd slachten.

Foto Martien Versteegh

 

 

 

 

 

Het nieuwe regeerakkoord en dierenwelzijn

10 oktober 2017

Vanmiddag hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst 2017-2021’ gepresenteerd. De Dierencoalitie zet voor u de belangrijkste punten op een rij:

 

 

 

 

 

(Bron: NOS)

 

Dierenwelzijn

Het woord ‘dierenwelzijn’ komt in totaal zeven keer voor in het regeerakkoord. Drie keer als titel van een paragraaf en vier keer in de context van het produceren van voedsel.

Klimaat

Het nieuwe kabinet heeft een Klimaatwet aangekondigd waarmee een reductie van 49 procent in 2030 behaald moet worden. Het kabinet neemt in zijn doelstellingen ook de emissies vanuit de veehouderij mee. De twee focusgebieden hierbij zijn het verminderen van de methaanuitstoot en het ‘slimmer’ gebruiken van land. Het kabinet gaat echter uit van technische maatregelen zoals mestverwerking en voeraanpassingen in tegenstelling tot het verkleinen van de veestapel. De Dierencoalitie vreest dat hiermee meer ruimte ontstaat voor megastallen, het doorfokken van dieren en verdere intensivering en industrialisering van de vee-industrie. Er is sprake van kortzichtigheid als de coalitiepartners menen dat het klimaatprobleem alleen maar aangepakt hoeft te worden binnen eigen landsgrenzen. Het kabinet zou verantwoordelijkheid moeten nemen voor de natuur- en klimaatgevolgen van de ontbossing van tropische regenwouden en het vervuilende transport van tonnen soja voor de productie van voer voor onder andere de Nederlandse veestapel.

Veehouderij

Het kabinet zet niet in op het verkleinen van de veestapel noch op het stellen van aanvullende regels op het gebied van dierenwelzijn of duurzaamheid. We gaan uit van Europese standaarden is hierbij het motto in het regeerakkoord. De wet Veehouderij en Gezondheid Omwonenden lijkt van tafel. Als het gaat om de volksgezondheid wil het kabinet met de vee-industrie en provincies om tafel. Het regeerakkoord geeft weer dat met name in Noord Brabant wordt bezien hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgeven. Het rijk reserveert hiervoor financiële middelen. De ACM gaat erop toezien dat boeren hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.

 

De Nederlandse zeeën en visserij

Vanuit het regeerakkoord blijkt dat het kabinet voornemens is om de visser te bescherming en niet de vis. Ondanks dat pulskorvisserij kan leiden tot beschadiging of het doden van kabeljauw en andere vissen, wil het kabinet het Europese verbod op pulskorvisserij voorkomen. Ook wil het kabinet dat de aanlandplicht versoepeld wordt. De visserij krijgt 15 miljoen euro extra om te innoveren. Voor de bescherming van de Waddenzee komt één beheerautoriteit zodat bescherming van natuurgebieden beter te combineren is met visserij. Het kabinet vindt het niet nodig om visbestanden en natuur verder te beschermen tegen overbevissing. In het regeerakkoord staat expliciet beschreven dat er niet meer visgebieden gesloten zullen worden dan noodzakelijk is vanuit Europese regelgeving. Wel komen er meer kavels voor windmolens op zee. Het kustpact wordt onverkort uitgevoerd.

Diertransporten

Het kabinet gaat een verkenning uitvoeren hoe diertransporten te beperken en het dierenwelzijn tijdens transport te verbeteren. De voorstellen die hieruit voortvloeien, dienen echter voor Europese maatregelen of afspraken. Er komt dus geen nationale wetgeving voor transport tijdens extreme temperaturen, kalvertransporten of het verkorten van de transportduur.

Stalbranden

Het kabinet wil stalbranden verminderen door afspraken te maken over het bestrijden van knaagdieren en een periodieke elektrakeuring. Er staat in het regeerakkoord niets over brandveiligheidsmaatregelen zoals rookmelders of het stellen van brandwerende maatregelen aan bestaande stallen.

Weidegang

Ondanks een aangenomen motie en de maatschappelijke druk voelt het kabinet niets voor een wettelijke verplichting tot weidegang. Zij laat dit aan de industrie over.

Illegale dierenhandel

Het kabinet komt met voorstellen voor een witte lijst van bonafide hondenhandelaren. Het kabinet wil dat de illegale import van beschermde dieren stopt. Er komt een aangepaste regeling van de positieflijst van toegestane huisdieren.

Dierenmishandeling

Het kabinet laat een onderzoek uitvoeren naar het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren en of dit bij het Nederlands Forensisch Instituut versterkt moet worden.

NVWA

De NVWA krijgt structureel 20 miljoen voor versterking van de organisatie. Het kabinet gaat opnieuw bekijken hoe de kosten te verminderen en hoe de organisatie efficiënter kan functioneren.

De Dierencoalitie vindt de lage ambities uit het regeerakkoord onbegrijpelijk. Het regeerakkoord ademt op het gebied van dierenwelzijn nog steeds een hoog business-as-usual gehalte en dit doet geen recht aan de dierenwelzijnsproblemen die binnen Nederland bestaan. Juist in tijden van klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit en een groeiend draagvlak voor dierenwelzijn zijn er, meer dan ooit, kansen voor een duurzame en diervriendelijke samenleving.  Het kabinet heeft nagelaten deze kansen op te pakken en ontneemt toekomende generaties het ‘vertrouwen in de toekomst’. Om deze reden zal de Dierencoalitie bij de politiek blijven aandringen op hogere ambities voor klimaat, natuur en dierenwelzijn.

 

NEEM DIERENWELZIJN OP IN REGEERAKKOORD

Vijftien dierenwelzijnsorganisaties, verenigd in de Dierencoalitie, willen dat het komende kabinet dierenwelzijn een centrale plek geeft in het Regeerakkoord. Met een brief dringt de Dierencoalitie aan bij Informateur Gerrit Zalm en coalitiepartners van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op een koers voor Nederland waarbij ambities voor dieren, natuur en klimaat worden waargemaakt.

Een zomer met berichten over fipronil, stalbranden en orkanen toont dat Nederland behoefte heeft aan een kabinet wat fors investeert in de toekomst. Met het ondertekenen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties heeft Nederland beloofd om ‘gedurfde en transformerende stappen’ te zetten om de wereld op een duurzaam pad te brengen. Dit schept alle ruimte voor een Regeerakkoord met uitzicht aan toekomstige generaties op een duurzame en diervriendelijke samenleving.

Voorzitter Dirk-Jan Verdonk: “de Dierencoalitie roept het kabinet op om moed en leiderschap te tonen en daadkrachtige keuzes te maken op het gebied van dierenwelzijn.” De Dierencoalitie wil onder andere dat de positieflijst voor te houden dieren in werking treedt, een inkrimping van de veestapel en dat de handhaving op dierenwelzijn verbeterd.

Klik hier en lees de brief

Leed bij mens en dier door geitenindustrie

Een onaangekondigde inspectie op een bokkenmesterij door Eyes on Animals legt een vergrootglas op het leed van duizenden melkgeiten en bokjes. Dit leed komt bovenop het menselijk leed van slachtoffers van Q-koorts en longonsteking, veroorzaakt door de geitenindustrie. Eyes on Animals wil dat er een einde komt aan het leed van mens en dier en vraagt politici voor een landelijke stop aan de uitbreiding van de geitenindustrie. 

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de problemen in de geiten- en bokkenhouderijen. Ondanks de Q-koorts epidemie is de geitenhouderij de laatste jaren explosief gegroeid. In 2008 waren er in Nederland zo’n 170.000 melkgeiten en in april 2017 waren dit er al 531.000. Het probleem van de overtollige bokjes, die in de geitenhouderij als economisch waardeloos worden beschouwd, is hiermee ook drastisch toegenomen.

Deze geitenbokjes worden, zoals uit inspectie van Eyes on Animals blijkt, van alle zorg onthouden. Zij worden na de geboorte direct gescheiden van hun moeder, ontvangen koeienbiest in plaats van geitenbiest waardoor ze de juiste afweerstoffen missen en specifieke medicijnen voor geiten en bokjes ontbreken. Dit alles leidt tot vele zieke en dode bokjes. De staatssecretaris noemt hierbij een uitval van boven de 20% met een uitschieter tot 66%.

Gelderland en Brabant hebben inmiddels besloten om de groei van de geitensector te stoppen. “Ondanks de risico’s geven andere provincies deze vorm van veehouderij alle ruimte om ongebreideld te groeien”, zegt Eyes on Animals inspecteur Margreet Steendijk. “Het wordt tijd dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid neemt voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn en grenzen stelt aan de groei van de geitenhouderij.”

 

Opsporing dierenmishandeling verdient meer prioriteit

Galerij

Deze galerij bevat 1 foto.

Vroegtijdig signaleren van dierenmishandeling voorkomt geweldsdelicten Den Haag, 06-09-2017 Het bewustzijn over de relatie tussen dierenmishandeling en anderen geweldsdelicten is de laatste jaren gegroeid. Toch is er nog maar weinig aandacht voor de daadwerkelijke opsporing van dierenmishandeling. In Nederland zijn … Lees verder