Brief aan de Tweede Kamer: Sluit de nertsenfokkerijen

Het risico dat nertsen coronavirus verspreiden is een goede reden om het verbod op nertsenfok voor bont naar voren te halen.

Geachte woordvoerders van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gisteren heeft minister Schouten bekend gemaakt dat zij de besmette Brabantse nertsenfokkerijen gaat ruimen. De Dierencoalitie roept u op de minister te verzoeken om de wetenschappelijke inzichten toe te passen bij het ruimen, zodat het optreden van ernstig ongerief vermeden wordt.

De minister geeft in haar brief aan dat het OMT-Z onzekere factoren en potentiĆ«le risico’s signaleert bij het SARS-CoV-2 virus onder nertsen, en geeft hierbij aan dat ruimen een effectieve maatregel is in de bescherming van de volksgezondheid. Een deel van het BAO-Z adviseert om niet-besmette bedrijven preventief te ruimen. De minister geeft aan dat zij op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet door dieren hier echter geen juridische bevoegdheid voor heeft. De Dierencoalitie concludeert hieruit dat nertsenfokkerijen, besmet of niet-besmet een potentieel risico vormen voor de volksgezondheid.

In het licht van de conclusies en adviezen van het OMT-Z en BAO-Z vindt de Dierencoalitie het onbegrijpelijk dat de minister de nertsenfokkers van besmette bedrijven de mogelijkheid geeft om hun stallen na de ruiming opnieuw te vullen. Zowel op basis van de volksgezondheid, dierenwelzijn en ethische redenen achten wij dit onverantwoord.

Nederland heeft al besloten om per 1 januari 2024 het fokken van nertsen voor bont te verbieden. Het fokken van dieren louter voor bont is na jarenlange inzet van Bont voor Dieren door de Nederlandse politiek in 2012 onaanvaardbaar bevonden.

Nu blijkt dat de nertsenfokkerijen tevens een risico vormen voor volksgezondheid door de besmetting van het SARS-CoV-2 virus van nerts op mens. De Dierencoalitie kan zich volledig vinden in de oproep van Bont voor Dieren en Animal Rights om de gehele sector vroegtijdig te sluiten. Indien dit juridisch niet mogelijk mocht blijken, dan dienen in ieder geval de geruimde bedrijven verplicht definitief dicht te gaan.

Met deze brief verzoekt de Dierencoalitie u de minister dringend op te roepen het mogelijk te maken om de geruimde bedrijven permanent te sluiten.

Met vriendelijke groet,

De organisaties van de Dierencoalitie