Convenant onverdoofd slachten zorgt voor meer dierenleed. Dierencoalitie pleit voor onmiddellijk verbod.

De nieuwe regels van het convenant over de onverdoofde slacht, die per 1 januari jl. In werking zijn getreden, werken niet en zullen leiden tot een toename van het aantal dieren dat onverdoofd wordt geslacht. Daarvoor vreest de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van 14 dierenwelzijnsorganisaties.

Op de eerste dag van de koosjere slacht dit jaar bleek dat geen enkel rund binnen de vereiste periode van 40 seconden na het toedienen van de halssnede zijn bewustzijn had verloren, waardoor de dieren alsnog zijn afgeschoten en het vlees werd afgekeurd. Dit zegt mr. Herman Loonstein in januari 2018 in een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Vanwege het convenant zal op jaarlijkse basis het vlees van duizenden dieren worden afgekeurd omdat het niet zal voldoen aan de eisen van de koosjere slager. Om toch de vraag naar koosjer vlees te voorzien zal dit in de praktijk betekenen dat er meer dieren aangevoerd worden voor de onverdoofde slacht en op gruwelijke wijze aan hun einde komen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onverdoofd ritueel slachten veel pijn, leed en stress met zich meebrengt. Een initiatiefwet van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren om het onverdoofd slachten te verbieden kon in 2011 rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, maar werd uiteindelijk tegengehouden door de Eerste Kamer. Een verbod kwam er niet.

40-secondenregel

Sinds 1920 zijn dieren, bestemd voor de slacht wettelijk beschermd door de verplichting om dieren voorafgaande aan de slacht te verdoven. Deze bescherming geldt niet voor dieren die ritueel worden geslacht en het convenant heeft hier geen verandering in gebracht. De 40-secondenregel, die als basis geldt voor het convenant, regelt dat een dier zonder verdoving aangesneden mag worden. Als na 40 seconden blijkt dat het dier nog niet bewusteloos is, moet verdoving worden toegepast. Hiermee is het 40 seconden lijden en het leveren van een doodstrijd wettelijk toegestaan.

Bij bewustzijn

De ooglidreflex wordt gebruikt om te bepalen of een dier nog bij bewustzijn is. De controle van de ooglidreflex werkt volgens deskundigen van de Wageningen Universiteit in 85 procent van de gevallen echter niet als indicator. Diezelfde deskundigen stellen tevens vast dat de vier overige beschikbare methoden, eveneens niet werkbaar zijn. Zo reageert het merendeel van de dieren, nadat de halssnede is toegediend niet meer op een pijnprikkel, terwijl aan de hersenactiviteit te zien is dat het dier nog wel bij bewustzijn is. Ook de reactie op dreiging is moeilijk te pijlen vanwege de hoeveelheid bloed die over het oog stroomt. Daarnaast is het door de manier waarop de dieren gefixeerd zijn niet mogelijk om de oprichtreflex te observeren. Dit geldt ook voor de controle op ritmische ademhaling die bovendien niet kan worden waargenomen door beweging van de mond of de neus omdat de luchtpijp is doorgesneden.

De keuze voor een andere indicator voor bewusteloosheid, zoals Loonstein in het artikel in het Reformatorisch Dagblad bepleit, maakt geen verschil want ook dan zal niet binnen de vereiste 40 seconden kunnen worden vastgesteld dat het dier bewusteloos is. Het convenant leidt tot meer dierenleed en meer onverdoofde slachtingen. Voor de Dierencoalitie is de enige oplossing dan ook voor een onmiddellijk en algeheel verbod op het onverdoofd slachten.

Foto Martien Versteegh

 

 

 

 

 

Het nieuwe regeerakkoord en dierenwelzijn

10 oktober 2017

Vanmiddag hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst 2017-2021’ gepresenteerd. De Dierencoalitie zet voor u de belangrijkste punten op een rij:

 

 

 

 

 

(Bron: NOS)

 

Dierenwelzijn

Het woord ‘dierenwelzijn’ komt in totaal zeven keer voor in het regeerakkoord. Drie keer als titel van een paragraaf en vier keer in de context van het produceren van voedsel.

Klimaat

Het nieuwe kabinet heeft een Klimaatwet aangekondigd waarmee een reductie van 49 procent in 2030 behaald moet worden. Het kabinet neemt in zijn doelstellingen ook de emissies vanuit de veehouderij mee. De twee focusgebieden hierbij zijn het verminderen van de methaanuitstoot en het ‘slimmer’ gebruiken van land. Het kabinet gaat echter uit van technische maatregelen zoals mestverwerking en voeraanpassingen in tegenstelling tot het verkleinen van de veestapel. De Dierencoalitie vreest dat hiermee meer ruimte ontstaat voor megastallen, het doorfokken van dieren en verdere intensivering en industrialisering van de vee-industrie. Er is sprake van kortzichtigheid als de coalitiepartners menen dat het klimaatprobleem alleen maar aangepakt hoeft te worden binnen eigen landsgrenzen. Het kabinet zou verantwoordelijkheid moeten nemen voor de natuur- en klimaatgevolgen van de ontbossing van tropische regenwouden en het vervuilende transport van tonnen soja voor de productie van voer voor onder andere de Nederlandse veestapel.

Veehouderij

Het kabinet zet niet in op het verkleinen van de veestapel noch op het stellen van aanvullende regels op het gebied van dierenwelzijn of duurzaamheid. We gaan uit van Europese standaarden is hierbij het motto in het regeerakkoord. De wet Veehouderij en Gezondheid Omwonenden lijkt van tafel. Als het gaat om de volksgezondheid wil het kabinet met de vee-industrie en provincies om tafel. Het regeerakkoord geeft weer dat met name in Noord Brabant wordt bezien hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgeven. Het rijk reserveert hiervoor financiële middelen. De ACM gaat erop toezien dat boeren hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.

 

De Nederlandse zeeën en visserij

Vanuit het regeerakkoord blijkt dat het kabinet voornemens is om de visser te bescherming en niet de vis. Ondanks dat pulskorvisserij kan leiden tot beschadiging of het doden van kabeljauw en andere vissen, wil het kabinet het Europese verbod op pulskorvisserij voorkomen. Ook wil het kabinet dat de aanlandplicht versoepeld wordt. De visserij krijgt 15 miljoen euro extra om te innoveren. Voor de bescherming van de Waddenzee komt één beheerautoriteit zodat bescherming van natuurgebieden beter te combineren is met visserij. Het kabinet vindt het niet nodig om visbestanden en natuur verder te beschermen tegen overbevissing. In het regeerakkoord staat expliciet beschreven dat er niet meer visgebieden gesloten zullen worden dan noodzakelijk is vanuit Europese regelgeving. Wel komen er meer kavels voor windmolens op zee. Het kustpact wordt onverkort uitgevoerd.

Diertransporten

Het kabinet gaat een verkenning uitvoeren hoe diertransporten te beperken en het dierenwelzijn tijdens transport te verbeteren. De voorstellen die hieruit voortvloeien, dienen echter voor Europese maatregelen of afspraken. Er komt dus geen nationale wetgeving voor transport tijdens extreme temperaturen, kalvertransporten of het verkorten van de transportduur.

Stalbranden

Het kabinet wil stalbranden verminderen door afspraken te maken over het bestrijden van knaagdieren en een periodieke elektrakeuring. Er staat in het regeerakkoord niets over brandveiligheidsmaatregelen zoals rookmelders of het stellen van brandwerende maatregelen aan bestaande stallen.

Weidegang

Ondanks een aangenomen motie en de maatschappelijke druk voelt het kabinet niets voor een wettelijke verplichting tot weidegang. Zij laat dit aan de industrie over.

Illegale dierenhandel

Het kabinet komt met voorstellen voor een witte lijst van bonafide hondenhandelaren. Het kabinet wil dat de illegale import van beschermde dieren stopt. Er komt een aangepaste regeling van de positieflijst van toegestane huisdieren.

Dierenmishandeling

Het kabinet laat een onderzoek uitvoeren naar het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren en of dit bij het Nederlands Forensisch Instituut versterkt moet worden.

NVWA

De NVWA krijgt structureel 20 miljoen voor versterking van de organisatie. Het kabinet gaat opnieuw bekijken hoe de kosten te verminderen en hoe de organisatie efficiënter kan functioneren.

De Dierencoalitie vindt de lage ambities uit het regeerakkoord onbegrijpelijk. Het regeerakkoord ademt op het gebied van dierenwelzijn nog steeds een hoog business-as-usual gehalte en dit doet geen recht aan de dierenwelzijnsproblemen die binnen Nederland bestaan. Juist in tijden van klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit en een groeiend draagvlak voor dierenwelzijn zijn er, meer dan ooit, kansen voor een duurzame en diervriendelijke samenleving.  Het kabinet heeft nagelaten deze kansen op te pakken en ontneemt toekomende generaties het ‘vertrouwen in de toekomst’. Om deze reden zal de Dierencoalitie bij de politiek blijven aandringen op hogere ambities voor klimaat, natuur en dierenwelzijn.

 

NEEM DIERENWELZIJN OP IN REGEERAKKOORD

Vijftien dierenwelzijnsorganisaties, verenigd in de Dierencoalitie, willen dat het komende kabinet dierenwelzijn een centrale plek geeft in het Regeerakkoord. Met een brief dringt de Dierencoalitie aan bij Informateur Gerrit Zalm en coalitiepartners van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op een koers voor Nederland waarbij ambities voor dieren, natuur en klimaat worden waargemaakt.

Een zomer met berichten over fipronil, stalbranden en orkanen toont dat Nederland behoefte heeft aan een kabinet wat fors investeert in de toekomst. Met het ondertekenen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties heeft Nederland beloofd om ‘gedurfde en transformerende stappen’ te zetten om de wereld op een duurzaam pad te brengen. Dit schept alle ruimte voor een Regeerakkoord met uitzicht aan toekomstige generaties op een duurzame en diervriendelijke samenleving.

Voorzitter Dirk-Jan Verdonk: “de Dierencoalitie roept het kabinet op om moed en leiderschap te tonen en daadkrachtige keuzes te maken op het gebied van dierenwelzijn.” De Dierencoalitie wil onder andere dat de positieflijst voor te houden dieren in werking treedt, een inkrimping van de veestapel en dat de handhaving op dierenwelzijn verbeterd.

Klik hier en lees de brief

Leed bij mens en dier door geitenindustrie

Een onaangekondigde inspectie op een bokkenmesterij door Eyes on Animals legt een vergrootglas op het leed van duizenden melkgeiten en bokjes. Dit leed komt bovenop het menselijk leed van slachtoffers van Q-koorts en longonsteking, veroorzaakt door de geitenindustrie. Eyes on Animals wil dat er een einde komt aan het leed van mens en dier en vraagt politici voor een landelijke stop aan de uitbreiding van de geitenindustrie. 

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de problemen in de geiten- en bokkenhouderijen. Ondanks de Q-koorts epidemie is de geitenhouderij de laatste jaren explosief gegroeid. In 2008 waren er in Nederland zo’n 170.000 melkgeiten en in april 2017 waren dit er al 531.000. Het probleem van de overtollige bokjes, die in de geitenhouderij als economisch waardeloos worden beschouwd, is hiermee ook drastisch toegenomen.

Deze geitenbokjes worden, zoals uit inspectie van Eyes on Animals blijkt, van alle zorg onthouden. Zij worden na de geboorte direct gescheiden van hun moeder, ontvangen koeienbiest in plaats van geitenbiest waardoor ze de juiste afweerstoffen missen en specifieke medicijnen voor geiten en bokjes ontbreken. Dit alles leidt tot vele zieke en dode bokjes. De staatssecretaris noemt hierbij een uitval van boven de 20% met een uitschieter tot 66%.

Gelderland en Brabant hebben inmiddels besloten om de groei van de geitensector te stoppen. “Ondanks de risico’s geven andere provincies deze vorm van veehouderij alle ruimte om ongebreideld te groeien”, zegt Eyes on Animals inspecteur Margreet Steendijk. “Het wordt tijd dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid neemt voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn en grenzen stelt aan de groei van de geitenhouderij.”

 

Opsporing dierenmishandeling verdient meer prioriteit

Galerij

Deze galerij bevat 1 foto.

Vroegtijdig signaleren van dierenmishandeling voorkomt geweldsdelicten Den Haag, 06-09-2017 Het bewustzijn over de relatie tussen dierenmishandeling en anderen geweldsdelicten is de laatste jaren gegroeid. Toch is er nog maar weinig aandacht voor de daadwerkelijke opsporing van dierenmishandeling. In Nederland zijn … Lees verder

Albino zeehond in het zonnetje

Vanmiddag is de bijzondere albinozeehond in Pieterburen letterlijk in het zonnetje gezet. Door haar voorspoedige herstel in het Zeehondencentrum is Sealas naar een van de buitenbaden verhuisd: Een opvallende lichte verschijning tussen alle andere dieren. Sealas is zeker nog voor publiek te zien tot en met de Open Dagen van het centrum op 7 en 8 oktober aanstaande.

Sealas kreeg veel aandacht, omdat ze een bijzondere vorm van albinisme heeft: oculair albinisme. Dit betekent dat de ogen volledig rood zijn en de rest van de vacht licht, maar niet wit. Het Zeehondencentrum besloot daarom tot een ludieke namenactie wat leidde tot de naam Sealas, naar de albino Silas uit het boek “de Davinci code”. Sealas was verzwakt en gewond aan haar bek maar hersteld voorspoedig.

Albinisme is een pigmentafwijking waarbij er geen pigment wordt aangemaakt en de vacht en huid vaak wit zijn en ogen rood. In Pieterburen werden er afgelopen jaren al verschillende Grijze zeehonden opgevangen met de tegenhanger hiervan, melanisme, waarbij het dier volledig zwart is. Bij deze Gewone zeehond zal verder onderzoek gedaan worden hoe dit soort afwijkingen zich kunnen vormen. De afgelopen jaren is oculair albinisme nooit gezien in Nederlandse opvangcentra.

In Pieterburen begint de rust weer wat terug te keren na de drukte van de zomer. Met alle aandacht die er momenteel is voor zeehonden in de Waddenzee en het beleid er omheen wil het centrum graag letterlijk haar deuren openzetten voor iedereen: Op 7 & 8 oktober, tijdens het Weekend van de Wetenschap, houdt het centrum Open Dagen met vele activiteiten en gratis toegang voor iedereen.

Oproep aan moslims om geld te offeren in plaats van een dier

Vrijheid van godsdienst schiet in Nederlandse grondwet ernstig tekort

30 augustus 2017 – Aanstaande vrijdag 1 september tot en met 3 september wordt door moslims het offerfeest gevierd waar rond de 56.000 schapen, geiten en runderen in ons land voor gedood worden. Dominee Hans Bouma en zes dierenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier een Vriend EDEV, Dier en Recht, Stichting Dierennood en Dierbewustleven) vragen aan moslims, door middel van een videoboodschap (zowel in het Nederlands https://www.youtube.com/watch?v=TbM8PGUMb3Q als in het Arabisch https://youtu.be/E5xZpA9g6rM  als in Turks https://youtu.be/LiPYAZXucVg en Engels https://youtu.be/jeT4TczO5xU) op You Tube, om op het offerfeest in plaats van een dier te slachten geld te offeren. Deze boodschap is naar ruim dertig moslimorganisaties, die aangesloten zijn bij het  contactorgaan Moslims en Overheid, verzonden en is tevens via de social media verspreid. Door geld te offeren kunnen mensen en ook dieren in nood voorzien worden van plantaardig voedsel en hulpgoederen en hoeven geen onschuldige dieren worden gedood. Wanneer moslims in Nederland al een schaap of een geit hebben besteld, wordt hun in overweging gegeven het leven van dit dier te sparen. De dierenorganisaties bieden aan om het schaap of de geit op hun kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het oud kan worden en een goed leven krijgt.

Met dieren offeren is Allah of God niet gediend

Volgens de Koran is het heel goed mogelijk het offerfeest zonder het doden van een dier te vieren. Het contactorgaan Moslims en Overheid liet in 2014 weten dat steeds meer moslims ervoor kiezen in de vorm van geld een zeer reëel offer te brengen, geld dat wordt gebruikt om hulp te bieden aan mensen in nood. Het gaat hier om een offer waarbij geen bloed vloeit en waar de wereld weer een stukje beter wordt. Een mooi initiatief om geld te offeren is bijvoorbeeld Plentyfood. Een organisatie die plantaardige voedselprojecten ondersteunt in ontwikkelingslanden. Deze hulp die niet ten koste van de natuur en het welzijn van dieren gaat, is 5 tot 10 maal efficiënter dan dierlijke voedselhulp.

Dominee Hans Bouma en de dierenorganisaties hebben niets tegen moslims, tegen religies in het algemeen, maar wel tegen het doden van dieren om Allah of welke God dan ook te eren. Een feest vieren ten koste van ander leven, kostbaar leven, een feest dat de dood betekent van talloze medeschepselen, het hoort niet bij een godsdienst, niet bij de islam, niet bij het christendom, bij geen enkele godsdienst.

Het is eigen aan godsdiensten dat zij zich in de loop van de tijd ontwikkelen naar een hoger niveau en we zien dat tradities en rituelen zich hierbij aanpassen. Religie betekent bevrijding, exodus, emancipatie en na allerlei intermenselijke bevrijdingsbewegingen is nu het dier aan de beurt. Nu is het moment aangebroken dat gelovigen inzien dat het doden van dieren strijdig is met hun feesten.

Ondertussen hebben we, als het gaat om de rechten en het welzijn van dieren, van de Nederlandse grondwet niets te verwachten. In het artikel over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ontbreekt een zeer essentieel element: dat geen enkel levend wezen met bewustzijn en gevoel, dus niet alleen de mens, ook het dier, in naam van de godsdienst leed mag worden berokkend.

 

 

Links oproep offferfeest:

 

https://youtu.be/E5xZpA9g6rM Arabisch ondertiteling

https://youtu.be/LiPYAZXucVg Turkse ondertiteling

https://youtu.be/jeT4TczO5xU  Engelse ondertiteling

Ruimen fipronil-kippen inzet rechtszaak dierenorganisaties

Vijf dierenorganisaties gaan via de rechter proberen het ruimen van kippen die fipronil in hun lijf hebben te voorkomen. Ze hebben vanavond een procedure aangespannen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dat is de hoogste bestuursrechter in onder meer landbouwzaken.

Verschillende bedrijven hebben besloten hun kippen te ruimen. Ze hebben te hoge kosten vanwege het fipronil-schandaal. Ze kunnen geen eieren verkopen, maar hun kippen moeten bijvoorbeeld wel eten. Het kan weken duren voordat de verboden stof helemaal uit een kip is.

 

Het ruimen gebeurt ‘zonder enige noodzaak’ en is daarom in strijd met de wet, stellen Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, Stichting Dierennood, Rechten voor al wat leeft en Levende Have. Ze vroegen woensdag staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in te grijpen, maar volgens de NVWA mogen boeren hun kippen wel om deze reden doden.

Voor de rechter eisen de organisaties dat de autoriteiten alsnog ingrijpen. Ze hebben de rechter verzocht de zaak binnen 24 uur te behandelen. Of dat lukt, was niet direct duidelijk.

Goede reden

De Partij voor de Dieren steunt de organisaties. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand heeft Van Dam gevraagd of het verweer van de NVWA wel klopt. De wet bepaalt volgens haar wel degelijk dat een boer een goede reden moet hebben om zijn vee te doden. Dat hij er anders bij inschiet zou geen goede reden zijn.

Ouwehand beticht de NVWA ervan boeren aan te moedigen de wet te overtreden. De staatssecretaris moet duidelijk maken dat het doden van besmette kippen strafbaar is en de boeren verplichten hun vee te behandelen, vindt ze.

http://www.ad.nl/binnenland/ruimen-fipronil-kippen-inzet-rechtszaak-dierenorganisaties~a1425a5f/

Zeehondencentrum Pieterburen vangt bijzondere albino zeehond op

Vanmiddag werd een zeer bijzondere zeehond gevonden op het strand van Noordwijk. De pup werd door de EHBZ overgedragen aan de zorg van Zeehondencentrum Pieterburen. Na onderzoek door de dierenartsen aldaar bleek het te gaan om een vrouwtje van de Gewone zeehond. Het diertje is gewond en heeft intensieve zorg nodig. En ze heeft een bijzondere vorm van albinisme: de ogen zijn kenmerkend rood, maar de vacht is niet volledig wit.

Vanmiddag werd de Gewone zeehond in verzwakte toestand gevonden op het strand van Noordwijk en door de EHBZ Noordwijk overgedragen aan Zeehondencentrum Pieterburen. Daar keek men erg op van de eerste foto’s die verschenen van de pup, omdat de ogen duidelijk rood waren, maar de vacht niet wit. Na nader onderzoek werd vastgesteld dat het om een bijzondere vorm van albinisme gaat, waarbij dit verschijnsel  zich met name zich uit in de ogen. Er wordt verder onderzocht hoe dit kan en of dit bijzondere verschijnsel eerder bij zeehonden is gezien. De afgelopen jaren is deze vorm van albinisme  in ieder geval nooit gezien in Nederlandse opvangcentra.

Met het diertje zelf gaat het redelijk. Ze heeft een ernstige verwonding in de bek en zal daarom intensief verzorgd worden. Hierbij is alle hulp nodig en daarom is het centrum een namenactie gestart: Iedereen die deze week een bijdrage levert aan het herstel van de albino zeehond maakt kans het dier een naam te mogen geven en zo mogelijk te zijner tijd mee te gaan met haar vrijlating. Waarschijnlijk is het dier vanaf morgen ook voor publiek te zien.

Albinisme is een pigmentafwijking waarbij er geen pigment wordt aangemaakt en de vacht en huid vaak wit zijn en ogen rood. In Pieterburen werden er afgelopen jaren al verschillende Grijze zeehonden opgevangen met de tegenhanger hiervan, melanisme, waarbij het dier volledig zwart is. Bij deze Gewone zeehond zal verder onderzoek gedaan worden hoe dit soort afwijkingen zich kunnen vormen.

Het geeft voor Pieterburen een extra zorg in drukke tijden. Afgelopen vrijdag berichtte het centrum nog dat het tot de nok toe vol zat met huilers, ondanks de nadruk op het voorkomen van onnodige opvang door voorlichting. Zo werd er een aantal weken geleden nog een mini documentaire gelanceerd over het door Pieterburen gestarte onderzoek naar het gedrag van zeehonden. Hieruit blijkt duidelijk dat een groot gedeelte van de pups vooral behoefte heeft aan rust.

 

Aantal botsingen tussen weggebruikers en wilde zwijnen breekt records

Bestuurders op Veluwse wegen opgelet: het aantal botsingen tussen weggebruikers en wilde zwijnen breekt records.