Aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen

CDON doet aanbevelingen voor de vee-industrie, bont, wilde dieren, visserij, proefdieren, dieren in entertainment en huisdieren.

De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) heeft in een brief aan de programmacommissies van politieke partijen aanbevelingen gedaan op het gebied van dierenwelzijn.

Vee-industrie

 • Nederland moet een voortrekkersrol gaan spelen bij de omschakeling naar een duurzame, diervriendelijke voedselproductie.
 • Verminder de consumptie van dierlijke eiwitten.
 • Verbeter de huisvesting van landbouwdieren.
 • Handhaaf EU-minimumeisen voor het welzijn van landbouwdieren.
 • Beperk transporten (van slacht- en gebruiksvee) tot 8 uur.
 • Verbied de import van foie gras.

Bont

 • Maak in Europa een einde aan bontfokkerij en -handel.
 • Verbied de import van, en handel in, bont.

Dieren in het wild

 • Doden van in het wild levende dieren alleen als allerlaatste optie.
 • Onderzoek naar diervriendelijke alternatieven voor muskusrattenbestrijding.
 • Investeer in de kwaliteit van opvangcentra voor dieren.

Visserij

 • Pas het voorzorgsbeginsel toe: alleen wanneer kan worden aangetoond dat (beperkte) vangst met het oog op behoud van vispopulaties en biodiversiteit verantwoord is, kan visserij worden toegestaan.
 • Verbied vistuigen die veel bijvangst veroorzaken of ernstige schade toebrengen aan het ecosysteem.
 • Zie er op toe dat Nederlandse schepen niet de visbestanden van andere landen zodanig wegvangen dat het belang van de lokale bevolking van die landen wordt geschaad.

Proefdieren

 • Dring dierproeven in de medische wetenschap terug en bevorder alternatieven.

Dieren in entertainment

 • Verbied het gebruik en houden van wilde, niet-gedomesticeerde dieren in circussen.

Huisdieren en exotische dieren

 • Voeg een algemeen verbod op het doden van dieren toe aan de Wet dieren. Daar kan alleen een uitzondering op worden gemaakt in bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) aangewezen gevallen.
 • Zorg voor regelgeving over de huisvesting en verzorging van dieren.