Regeerakkoord VVD en PvdA: aanknopingspunten voor beter dierenwelzijn

De Dierencoalitie hoopt dat met het regeerakkoord dat VVD en PvdA maandag 29 oktober presenteerden, een gunstiger klimaat ontstaat voor dierenwelzijnsbeleid. Het aangekondigde verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen lijkt erop te duiden dat de nieuwe regering de intrinsieke waarde van dieren serieus neemt. Bovendien biedt het regeerakkoord aanknopingspunten om belangrijke stappen te zetten om het welzijn van dieren in de vee-industrie te verbeteren. Om die stappen inderdaad te zetten, wordt echter wel daadkracht gevergd. De Dierencoalitie roept de regering op die te tonen. Zorgelijk is dat het regeerakkoord het einde lijkt te markeren van de dierenpolitie.

Met het nieuwe regeerakkoord lijkt er op papier een nieuwe wind te waaien. Werd in het vorige regeerakkoord van VVD en CDA slechts opgemerkt dat ‘het dierenwelzijn wordt bevorderd’, het regeerakkoord van VVD en PvdA verklaart daarenboven dat dierenwelzijn belangrijk is en een waarde is die breed onder de bevolking leeft. De Dierencoalitie hoopt dat de regering hiernaar zal handelen.

Meest concreet spreekt het belang dat de regeringspartijen aan dierenwelzijn zeggen te hechten uit het besluit het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden. De Dierencoalitie is hier zeer verheugd over. In 2009 bleek uit het onderzoek ‘Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland’ van de Animal Sciences Group van Wageningen UR dat er aan het welzijn van dieren in circussen veel schort. Bovendien werd geconcludeerd dat het houden van niet-gedomesticeerde dieren in circussen in strijd is met hun intrinsieke waarde. De nieuwe regering trekt hier de enige juiste conclusie uit: een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Nederland voegt zich hiermee bij een groeiende groep landen met zo’n verbod. In Europa onder meer Oostenrijk en Finland, buiten Europa onder andere Bolivia, Costa Rica, Israël en Hong Kong.

Ook het voornemen dierenwelzijn beter te verankeren in de intensieve veehouderij lijkt positief te klinken. Maar het zal van de uitvoering afhangen of op dit vlak ook echt stappen zullen worden gemaakt. Het regeerakkoord noemt het rapport van de commissie Van Doorn als uitgangspunt, maar dit rapport ontmoette juist kritiek vanwege het lage ambitieniveau en het gebrek aan concrete voorstellen op het gebied van dierenwelzijn. De intensieve veehouderij moet niet worden beschouwd als voortdurend gegeven, zoals de commissie Van Doorn heeft gedaan, maar beleid moet gericht zijn op de transitie naar een duurzame, dus diervriendelijke voedselproductie en –consumptie. De Dierencoalitie roept de regering in dezen op daadkracht te tonen.

De Dierencoalitie is blij dat de ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd – en de bezuiniging van het vorige kabinet op natuur deels is teruggedraaid. Dat de oorspronkelijke tijdsplanning wordt losgelaten is een minpunt, evenals het feit dat er nog steeds drastisch op natuur wordt bezuinigd ten opzichte van de periode vóór Rutte 1.

Zorgelijk is tenslotte dat de dierenpolitie wordt afgeschaft. Wel stelt het regeerakkoord: ‘De reguliere politie pakt verwaarlozing en mishandeling van dieren hard aan. Zware straffen en verboden om dieren te houden ondersteunen dit beleid.’ De reden om met een speciale dierenpolitie te komen was destijds juist dat de reguliere politie niet in staat was verwaarlozing en mishandeling van dieren effectief aan te pakken. De dierenpolitie bracht op dit punt verbetering. De Dierencoalitie is bang dat deze kentering ten goede nu weer teniet zal worden gedaan. Zij zal zich daarom blijven inspannen om aandacht te vragen voor deze en voornoemde tekortkomingen als het gaat om verbetering van dierenwelzijn in ons land.

Reacties zijn gesloten.