Het nieuwe regeerakkoord en dierenwelzijn

10 oktober 2017

Vanmiddag hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst 2017-2021’ gepresenteerd. De Dierencoalitie zet voor u de belangrijkste punten op een rij:

 

 

 

 

 

(Bron: NOS)

 

Dierenwelzijn

Het woord ‘dierenwelzijn’ komt in totaal zeven keer voor in het regeerakkoord. Drie keer als titel van een paragraaf en vier keer in de context van het produceren van voedsel.

Klimaat

Het nieuwe kabinet heeft een Klimaatwet aangekondigd waarmee een reductie van 49 procent in 2030 behaald moet worden. Het kabinet neemt in zijn doelstellingen ook de emissies vanuit de veehouderij mee. De twee focusgebieden hierbij zijn het verminderen van de methaanuitstoot en het ‘slimmer’ gebruiken van land. Het kabinet gaat echter uit van technische maatregelen zoals mestverwerking en voeraanpassingen in tegenstelling tot het verkleinen van de veestapel. De Dierencoalitie vreest dat hiermee meer ruimte ontstaat voor megastallen, het doorfokken van dieren en verdere intensivering en industrialisering van de vee-industrie. Er is sprake van kortzichtigheid als de coalitiepartners menen dat het klimaatprobleem alleen maar aangepakt hoeft te worden binnen eigen landsgrenzen. Het kabinet zou verantwoordelijkheid moeten nemen voor de natuur- en klimaatgevolgen van de ontbossing van tropische regenwouden en het vervuilende transport van tonnen soja voor de productie van voer voor onder andere de Nederlandse veestapel.

Veehouderij

Het kabinet zet niet in op het verkleinen van de veestapel noch op het stellen van aanvullende regels op het gebied van dierenwelzijn of duurzaamheid. We gaan uit van Europese standaarden is hierbij het motto in het regeerakkoord. De wet Veehouderij en Gezondheid Omwonenden lijkt van tafel. Als het gaat om de volksgezondheid wil het kabinet met de vee-industrie en provincies om tafel. Het regeerakkoord geeft weer dat met name in Noord Brabant wordt bezien hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgeven. Het rijk reserveert hiervoor financiële middelen. De ACM gaat erop toezien dat boeren hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.

 

De Nederlandse zeeën en visserij

Vanuit het regeerakkoord blijkt dat het kabinet voornemens is om de visser te bescherming en niet de vis. Ondanks dat pulskorvisserij kan leiden tot beschadiging of het doden van kabeljauw en andere vissen, wil het kabinet het Europese verbod op pulskorvisserij voorkomen. Ook wil het kabinet dat de aanlandplicht versoepeld wordt. De visserij krijgt 15 miljoen euro extra om te innoveren. Voor de bescherming van de Waddenzee komt één beheerautoriteit zodat bescherming van natuurgebieden beter te combineren is met visserij. Het kabinet vindt het niet nodig om visbestanden en natuur verder te beschermen tegen overbevissing. In het regeerakkoord staat expliciet beschreven dat er niet meer visgebieden gesloten zullen worden dan noodzakelijk is vanuit Europese regelgeving. Wel komen er meer kavels voor windmolens op zee. Het kustpact wordt onverkort uitgevoerd.

Diertransporten

Het kabinet gaat een verkenning uitvoeren hoe diertransporten te beperken en het dierenwelzijn tijdens transport te verbeteren. De voorstellen die hieruit voortvloeien, dienen echter voor Europese maatregelen of afspraken. Er komt dus geen nationale wetgeving voor transport tijdens extreme temperaturen, kalvertransporten of het verkorten van de transportduur.

Stalbranden

Het kabinet wil stalbranden verminderen door afspraken te maken over het bestrijden van knaagdieren en een periodieke elektrakeuring. Er staat in het regeerakkoord niets over brandveiligheidsmaatregelen zoals rookmelders of het stellen van brandwerende maatregelen aan bestaande stallen.

Weidegang

Ondanks een aangenomen motie en de maatschappelijke druk voelt het kabinet niets voor een wettelijke verplichting tot weidegang. Zij laat dit aan de industrie over.

Illegale dierenhandel

Het kabinet komt met voorstellen voor een witte lijst van bonafide hondenhandelaren. Het kabinet wil dat de illegale import van beschermde dieren stopt. Er komt een aangepaste regeling van de positieflijst van toegestane huisdieren.

Dierenmishandeling

Het kabinet laat een onderzoek uitvoeren naar het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren en of dit bij het Nederlands Forensisch Instituut versterkt moet worden.

NVWA

De NVWA krijgt structureel 20 miljoen voor versterking van de organisatie. Het kabinet gaat opnieuw bekijken hoe de kosten te verminderen en hoe de organisatie efficiënter kan functioneren.

De Dierencoalitie vindt de lage ambities uit het regeerakkoord onbegrijpelijk. Het regeerakkoord ademt op het gebied van dierenwelzijn nog steeds een hoog business-as-usual gehalte en dit doet geen recht aan de dierenwelzijnsproblemen die binnen Nederland bestaan. Juist in tijden van klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit en een groeiend draagvlak voor dierenwelzijn zijn er, meer dan ooit, kansen voor een duurzame en diervriendelijke samenleving.  Het kabinet heeft nagelaten deze kansen op te pakken en ontneemt toekomende generaties het ‘vertrouwen in de toekomst’. Om deze reden zal de Dierencoalitie bij de politiek blijven aandringen op hogere ambities voor klimaat, natuur en dierenwelzijn.

 

Reacties zijn gesloten.