Dieren in verkiezingsprogramma’s: GroenLinks

Op 6 september 2016 heeft Groenlinks het concept-verkiezingsprogramma gepubliceerd. Tijdens het verkiezingscongres zijn hier nog extra dierenwelzijnspunten aan toegevoegd. Zie hieronder de citaten met betrekking tot dieren uit het definitieve verkiezingsprogramma:

“Waarden als de schoonheid van het landschap, natuur en dierenwelzijn zijn niet in geld uit te drukken.”

“Boeren die hun bedrijf verduurzamen en natuurvriendelijk maken worden beloond. Zo zorgen we voor een rijkdom aan soorten planten en dieren. In een duurzame wereld gaat productie van goed voedsel hand in hand met het welzijn van mens, dier en natuur. (…) Er komt daarom een einde aan de intensieve veehouderij, aan economistische schaalvergroting die ten koste gaat van dierenwelzijn en landschap. Daarom willen we af van megastallen en mestoverschotten. Dieren hebben een eigen intrinsieke waarde: kippen moeten kunnen fladderen, varkens moeten kunnen wroeten en koeien horen in de wei.”

Bij de programmapunten stelt GroenLinks de volgende maatregelen voor:

“18. Zo snel mogelijk wordt begonnen met een transitie naar duurzame vismethoden die
veel minder negatief effect hebben op het zeeleven en het dierenwelzijn.”
“24. Met een nationaal programma weidevogels komen we boeren tegemoet en beschermen en herstellen we de weidevogelpopulaties.”

“25. “Er komt een einde aan de bio-industrie. Weidegang voor koeien en voldoende buitenruimte voor varkens en pluimvee worden wettelijk verankerd. Koeien kunnen grazen, kippen scharrelen, varkens wroeten.”

“27. Nieuwbouw van megastallen is niet toegestaan en bestaande megastallen verdwijnen. Alle stallen worden (brand)veilig.”

“30. Dieren hebben recht op een respectvolle behandeling. Landbouw- en huisdieren
worden zo gehouden dat zij soorteigen gedrag kunnen vertonen. Veetransporten
worden aan banden gelegd: vier uur is het maximum.”

“31. Dierproeven worden uitgefaseerd en proefdiervrije onderzoeksmethoden gestimuleerd. Dierproeven worden alleen nog tijdelijk toegestaan zolang het de enige manier is om substantiële verbetering van de volksgezondheid te bereiken.”

“32. Er komt een verbod op het houden en fokken van nertsen en andere (pels)dieren met
als doel het verkrijgen van (een deel van) hun pels of vacht. Daarnaast komt er een verbod op de handel in, import en doorvoer van bontproducten. Nederland zet zich in tegen de stroperij van en handel in wilde dieren en planten.”

“33. Plezierjacht wordt verboden. Beheersjacht is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan bij ernstige schade of bedreiging van de volksgezondheid of veiligheid, wanneer alternatieven hebben gefaald.”

“34. Voor vlees gaat het hoge btw-tarief gelden. Er komt een verbod op stunten met vleesprijzen. Al het vlees dat in Nederland verkocht wordt, beschikt als eerste stap over
1 ster van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.”

Bron: https://groenlinks.nl/programma