Dieren in verkiezingsprogramma’s: ChristenUnie

Op vrijdag 14 oktober presenteerde de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma. Zie hieronder de fragmenten uit het programma die gerelateerd zijn aan dierenwelzijn:

Nederlandse landbouw

“Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving.”

 • Geen verkoop onder de kostprijs en geen kiloknallers. Boeren en tuinders verdienen een eerlijke prijs voor hun producten. Er komt, evenals in België en Duitsland, een verbod op verkoop van voedselproducten onder de kostprijs.”
 • Eerlijke prijs voor diervriendelijke producten. Dieren zijn schepselen van God. Het houden van dieren gebeurt volgens ambitieuze, maar realistische normen. Verdergaande eisen op het gebied van dierenwelzijn kunnen alleen vanuit de markt worden gefaciliteerd, zodat vraag, aanbod en prijs bij elkaar komen en de boer betaald wordt voor de extra investeringen.”
 • “Initiatieven zoals het Duitse Initiative Tierwohl, waarbij boeren rechtstreeks een vergoeding krijgen voor investeringen in dierenwelzijn, verdienen navolging in Nederland.”
 • Ruimte voor grondgebonden melkveehouderij. Er komt één helder wettelijk kader voor de melkveehouderij in plaats van een stapeling van wetgeving, dat perspectief biedt en ruimte geeft aan grondgebonden bedrijven om verantwoord te ontwikkelen.”
 • Weidegang stimuleren. Duurzaamheidsinitiatieven vanuit de markt, zoals het convenant weidegang of het actieplan vitalisering varkenshouderij, omarmen we. Weidegang verplichten is niet wenselijk en niet realistisch.”
 • Geen Wet dieraantallen. De Wet dieraantallen wordt niet ingevoerd. Er is geen duidelijke relatie tussen aantallen dieren in een stal en de volksgezondheid. Wel moet de veehouderij stappen zetten om de luchtkwaliteit rondom stallen verder te verbeteren.”
 • (..) “Jacht is belangrijk voor schadebestrijding en populatiebeheer. Daarbij hechten we aan transparantie. Er moet sprake zijn van planmatig beheer op basis van tellingen vooraf en verantwoording van afschot achteraf. De overheid spoort wildbeheereenheden aan om dieren die in het kader van populatiebeheer worden afgeschoten in de voedselketen te brengen.”

EU/internationaal beleid

“Nederland is in Europa en wereldwijd koploper als het gaat om milieu en dierenwelzijn. De ChristenUnie ziet liever dat de Nederlandse normen de Europese standaard worden, dan dat we eenzijdig aanvullende maatregelen opleggen die onze boeren en tuinders economisch op achterstand zetten.”

“De ChristenUnie is altijd terughoudend geweest in het vergaand liberaliseren van de voedselproductie – en handel. Dit dwingt boeren en tuinders tot steeds hogere productie tegen steeds lagere prijzen, waardoor hun inkomen, maar ook wordt ingeleverd op dierenwelzijn en milieu.(..) Concurrentie op het gebied van milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid, privacy en arbeidsrechten leidt tot negatieve maatschappelijke effecten (..).”

  • Geen TTIP met voedsel. Voedsel wordt buiten een eventueel handelsverdrag gehouden.”
  • “Eisen aan import. Aan geïmporteerde landbouwproducten worden gelijkwaardige eisen gesteld als aan Europese landbouwproducten.”
  • Een Europees voedselbeleid. (..) De overheid moet de productie en consumptie van plantaardige eiwitten in Europa en Nederland stimuleren.”
  • “Internationaal samenwerken. Nederland blijft zich sterk maken voor een internationale samenwerking op het gebied van visserijbeheer, bescherming van de traditionele visgebieden van ontwikkelingslanden, een verbod op de walvisvangst en een algeheel verbod op het gebruik van drijfnetten.”

Bron: https://www.christenunie.nl/nl/verkiezingsprogramma