DierenLot lid van de Dierencoalitie

Den Haag –  De Dierencoalitie verwelkomt Stichting DierenLot als nieuwste lid.

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van 15 dierenwelzijnsorganisaties, gericht op gezamenlijke belangenbehartiging voor dieren. “Wij vinden DierenLot een waardevolle toevoeging omdat hiermee vele lokale en regionale dierenopvangcentra binnen Nederland vertegenwoordigd worden in de Dierencoalitie”, aldus coalitievoorzitter Dirk-Jan Verdonk.

DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, afgedankte en gewonde gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren in Nederland. Jan Krol, directeur Stichting DierenLot: “Stichting DierenLot hecht sterk aan een fijnmazig netwerk voor dieren in nood in heel Nederland en ondersteunt daarom honderden lokale en regionale dierenhulporganisaties. We zijn blij dat middels ons lidmaatschap van de Dierencoalitie we deze lokale en regionale dierenhulporganisaties nu ook bij de landelijke politiek een stem kunnen geven.” Stichting DierenLot geeft onder andere dierenambulances in bruikleen aan dierenhulporganisaties. Er rijden er nu ruim 100 door heel Nederland.

Andere leden van de Dierencoalitie zijn Stichting AAP, Bont voor dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft”, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Vier Voeters, Stichting Vissenbescherming, Stichting World Animal Net, World Animal Protection en Zeehondencrèche Pieterburen. De leden van de Dierencoalitie hebben een gezamenlijke achterban van zo’n 600.000 donateurs.

Consultatie over de Corporate Governance Code

Tot en met vandaag loopt er een consultatie over de herziening van de Corporate Governance Code. De code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover richting aandeelhouders. De Dierencoalitie heeft in de consultatie gereageerd op het conceptvoorstel.

Een eigentijdse Corporate Governance Code dient de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen te borgen. Het huidige voorstel schiet daar volgens de Dierencoalitie in tekort. Risico’s die bedrijfsactiviteiten hebben voor de maatschappij, blijven onderbelicht. Met name ontbreekt in het voorstel elke verwijzing naar het belangrijke MVO-thema dierenwelzijn. Lees hier onze brief.

Economische missies en handelsbevordering

Donderdag 7 april vindt het Algemeen Overleg Economische missies en handelsbevordering plaats, dat eerder op 20 april gepland stond. Ook voor dieren is dit een relevant onderwerp.

Er zijn namelijk Nederlandse ondernemers die in het buitenland houderijsystemen toepassen of verkopen, die hier vanwege dierenwelzijnsschendingen niet zijn toegestaan. Dit is een zeer ongewenste praktijk, zowel voor het welzijn van dieren in die landen, als voor de concurrentiepositie van veehouders hier.

Om te voorkomen dat de Nederlandse overheid hier (in)direct steun aan verleent, moeten dergelijke bedrijven uitgesloten worden van economische missies en andere handelsbevorderende activiteiten. Echter is dat nu niet gewaarborgd; In het IMVO kader economische missie wordt bedrijven alleen gevraagd zich aan OESO-richtlijnen te houden. Echter schrijven de OESO-richtlijnen slechts voor dat bedrijven zich aan lokale wet- en regelgeving houden en niet aan bijvoorbeeld de Nederlandse. Ook stelt deze geen dierenwelzijnseisen.

De in maart jl. door de OESO en FAO gepresenteerde Guidance on responsible agricultural supply chains biedt mogelijk uitkomst. Lees hier onze brief.